Detall

Agents de la Policia Local


 • Descripció

  Agents de la Policia Local


 • Organisme

  Orpesa/Oropesa del Mar
  Calle Doña Laura de Cervellón, 5A
  Tel:964310100
  Fax:964310066


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  1. Tindre la nacionalitat espanyola
  2. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  3. Tindre complits 18 anys d'edat, sense excedir l'edat de 35 anys. Només als efectes de l'edat màxima, es compensarà el límit amb els servicis prestats anteriorment a l'Administració local com a policia local o auxiliar de Policia Local.
  4. Estar en possessió del Batxiller Superior o equivalent o complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  5. No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions de conformitat amb els quadros d'exclusions mèdiques que s'arrepleguen en l'annex I d'estes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  6. No haver sigut separat/da per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions publiques.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B, el permís BTP, i per a motocicletes classe A.
  Sobre el permís de conducció per a motocicletes, el mencionat anteriorment s'entén amb anterioritat al 8 de desembre de 2009, data en què va entrar en vigor el nou Reglament de Conductors. A partir d'eixa data, el permís de conducció que s'exigix per a poder concórrer al present procés selectiu és el A2.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament d'estos drets haurà de fer-se efectiu per mitjà de la formalització de l'oportuna autoliquidació a través del model oficial que per a tal efecte facilitarà el departament del SAC de l'Ajuntament i el seu ingrés en alguna de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  TORN LLIURE: 1 plaça
  TORN MOBILITAT: 1 plaça


 • Documentació / Informació

  Les instàncies es dirigiran al senyor alcalde president d'este Ajuntament podent utilitzar-se la instància model que s'adjunta a les bases com a annex V. En estes, els aspirants hauran de manifestar que reunix tots i cada un dels requisits que s'exigixen en estes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa establit en RD 707/70, de 5 d'abril.
  A les instàncies s'hi adjuntarà:
  1. Fotocòpia compulsada del DNI.
  2. Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.
  3. Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  4. Certificat mèdic oficial en què es faça constar expressament:
  a) la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria,
  b) que no posseïxen cap de les exclusions mèdiques arreplegades en l'Orde de 23 de novembre del 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'establixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic i que també consten en l'annex II de les presents bases.
  c) L'alçada de l'aspirant en centímetres.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de 9:00 a 14:00 hores


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.oropesadelmar.es/empleopublico.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar