Detall

Escala de caporals i guàrdies de la Guàrdia Civil (ingrés directe en centre de formació)


 • Descripció

  Escala de caporals i guàrdies de la Guàrdia Civil (ingrés directe en centre de formació)


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  - Posseir la nacionalitat espanyola.
  - No estar privat dels drets civils.
  - Acreditar bona conducta ciutadana, d'acord amb el que establix la Llei 68/1980, d'1 de desembre, sobre expedició de certificats i informes sobre conducta ciutadana.
  - No tindre antecedents penals.
  - No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques.
  - Compromís de portar armes i, si és el cas, arribar a utilitzar-les.
  - Tindre complits díhuit (18) anys d'edat i no haver complit ni complir els trenta (30) durant l'any 2014.
  - Posseir l'aptitud psicofísica necessària, que serà acreditada per mitjà de la superació de les proves que determina l'Orde del Ministeri de la Presidència de 9 d'abril de 1996 i les seues modificacions, a excepció dels exercicis físics, que es realitzaran d'acord amb els criteris, l'orde i les marques establits en l'apèndix II de la present convocatòria.
  - Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària, o d'un altre equivalent o superior, o, si és el cas, d'acreditar la prova d'accés que establix l'article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
  - Estar en possessió del permís de conducció de la classe B, o en condicions d'obtindre'l en el termini de presentació de sol·licituds.
  - No tindre tatuatges que continguen expressions o imatges contràries als valors constitucionals, autoritats o virtuts militars que suposen un descrèdit per a l'uniforme, que puguen atemptar contra la disciplina o la imatge de la Guàrdia Civil en qualsevol de les seues formes, que reflectisquen motius obscens o inciten a discriminacions de tipus sexual, racial, ètnic o religiós.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de publicació d'esta resolució i que en este termini no hagn rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors en un còmput mensual al salari mínim interprofessional.
  El certificat relatiu a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà de l'oficina del Servici Públic d'Ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes, es realitzarà per mitjà d'una declaració jurada o promesa escrita de l'aspirant.
  - Membres de família nombrosa classificada en la categoria especial; a este efecte, s'adjuntarà la fotocòpia del títol oficial en vigor acreditatiu d'eixa condició i expedit per la corresponent comunitat autònoma.

  BONIFICACIONS
  Tindrà una bonificació del 50% en el pagament de la taxa per drets d'examen qui acredite ser membre de família nombrosa classificada en la categoria general, i haurà d'abonar, en este cas, la quantitat de cinc euros i quaranta-quatre cèntims (5,44 €), per a la qual cosa hauran d'aportar una fotocòpia del títol oficial en vigor acreditatiu d'eixa condició i expedit per la corresponent comunitat autònoma.


 • Places

  Nombre de places

  159

  Descripció de les places

  a) Huitanta (80) places per a militars professionals de tropa i marineria de les Forces Armades que tinguen, com a mínim, cinc anys de servicis efectius com a tals el dia 7 d'octubre de 2014, data prevista d'incorporació al centre docent de formació.
  b) Trenta-dos (32) places per als alumnes del Col·legi de Guàrdies Jóvens.
  c) Quaranta-set (47) places lliures.


 • Documentació / Informació

  Model de sol·licitud d'admissió a les proves, que s'omplirà directament sobre les pàgines webs:
  - www.guardiacivil.es
  - www.guardiacivil.com
  - www.guardiacivil.org


 • Lloc de presentació

  PRESENTACIÓ TELEMÀTICA


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar