Detall

Policies escala bàsica del Cos Nacional de Policia


 • Descripció

  Policies escala bàsica del Cos Nacional de Policia


 • Organisme


  Ministeri de l'Interior
  Passeig de la Castellana, 5
  28046 Madrid
  Tel.: 900 150 000
  Web:http://www.mir.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Requisits.
  - Per a ser admés a la pràctica de les proves selectives serà necessari reunir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:
  a) Ser espanyol.
  b) Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 les dones. Este requisit es comprovarà en la data en què els opositors compareguen a la realització de la prova d'aptitud física.
  c) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o altres equivalents o superiors.
  d) Compromís de portar armes i, si és el cas, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.
  e) No haver sigut condemnat per delicte dolós, ni separat del servici de l'Estat, de l'Administració autonòmica, local o institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.

  - Així mateix els aspirants hauran d'estar en possessió del permís de conducció de la classe A o el de la classe A2 i l'autorització (BTP) prevista en ambdós reglaments, abans de l'1 d'abril de 2013.


 • Taxa ordinària

  10,88 €


  Descripció de la taxa

  Per mitjà d'ingrés en qualsevol entitat de depòsit (bancs, caixes d'estalvi, etc.) que preste servicis de col·laboració en la recaptació de les taxes que constituïxen recursos del pressupost de l'Estat, utilitzant per a això l'imprés 790, codi de taxa 088, esmentat.


 • Exempció / Reducció taxes


 • Places

  Nombre de places

  153

  Descripció de les places

  Places d'alumnes del Centre de Formació, de la Divisió de Formació i Perfeccionament, aspirants a ingrés en l'Escala Bàsica, categoria de Policia, del Cos Nacional de Policia:
  - 138 places d'oposició lliure
  - 15 places reservades a militars professionals de tropa i marineria


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud d'admissió a este procés es realitzarà utilitzant el model de sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en el Cos Nacional de Policia (Model 790, codi de taxa 088), per algun dels procediments següents:
  a) A través de la seu electrònica del Cos Nacional de Policia https://policia.es, al triar en «procesos selectivos» l'opció «instancias» «Escala Básica» i seguint les instruccions que se li indiquen.

  b) A través de la pàgina web https://policia.es, omplint el formulari que s'indica en esta, que permet l'ompliment automàtic del model 790. Una vegada omplides les dades del mencionat formulari es descarrega l'imprés de sol·licitud en suport paper per triplicat («ejemplar per a l'Administración», «ejemplar per a l'interesado» i «ejemplar per a l'entitat colaboradora»).

  c) Únicament quan siga impossible la connexió amb l'aplicació https://policia.es, es formalitzarà la sol·licitud omplint a màquina o a mà en majúscules, l'original de l'imprés de sol·licitud 790, codi de taxa 088, prèviament obtingut en la Divisió de Formació i Perfeccionament de la Direcció General de la Policia, Av. Pius XII, núm. 50, 28071 Madrid, i en les Secretaries de les Direccions Superiors, Comissaries Provincials i Locals del Cos Nacional de Policia.


 • Lloc de presentació

  Divisió de Formació i Perfeccionament o a través de les comissaries de policia, quarters de la Guàrdia Civil.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.policia.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar