Detall

Tècnics mitjans


 • Descripció

  Tècnics mitjans


 • Organisme


  Universitat Miguel Hernández Elx
  Edifici Rectorat
  Avinguda de la Universitat s/n
  03202 Elx
  Tel.: 96 665 86 04
  Web:http://www.umh.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Estar en possessió del títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, caldrà estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Requisits generals

  Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  TÍTOL IV. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA RELACIÓ DE SERVICI
  CAPÍTOL I. ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I ADQUISICIÓ DE LA RELACIÓ DE SERVICI

  Article 2. Àmbit d'aplicació.
  1. Este estatut s'aplica al personal funcionari i, en el que siga procedent, al personal laboral al servici de les administracions públiques següents:
  a. L'Administració General de l'Estat.
  b. Les administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.
  c. Les administracions de les entitats locals.
  d. Els organismes públics, agències i la resta d'entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les administracions públiques.
  e. Les universitats públiques


  Article 56. Requisits generals.
  1. Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents:
  a.Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article següent.
  b.Posseir la capacitat funcional per a acomplir les tasques.
  c.Tindre complits setze anys i no passar, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d.No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
  e. Posseir la titulació exigida.
  2. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, han de preveure la selecció d'empleats públics degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dos llengües oficials.
  3. Podrà exigir-se el compliment d'altres requisits específics que tinguen relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a exercir. En tot cas, s'han d'establir de manera abstracta i general.


  Article 57. Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, amb excepció de les que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les Administracions Públiques.
  A este efecte, els òrgans de govern de les administracions públiques han de determinar les agrupacions de funcionaris previstes en l'article 76 a les quals no poden accedir els nacionals d'altres estats.
  2. Les previsions de l'apartat anterior són aplicables, siga quina siga la nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat dependents.
  3. L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats Iinternacions celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 d'este article.
  4. Els estrangers als quals es referixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
  5. Només per Llei de les Corts Generals o de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes es pot eximir del requisit de la nacionalitat per raons d'interés general per a accedir a la condició de personal funcionari.

  DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.
  Les previsions d'esta llei són aplicables a totes les comunitats autònomes respectant en tot cas les posicions singulars en matèria de sistema institucional i les competències exclusives i compartides en matèria de funció pública i d'autoorganització que els atribuïxen els respectius estatuts d'autonomia, en el marc de la Constitució.


 • Taxa ordinària

  22,00 €


  Descripció de la taxa

  Estos s'ingressaran en el compte corrent "Concursos i oposicions" de l'entitat bancària següent:
  - SabadellCAM: 0081-1017-67-0001079617.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en una instància, que se'ls facilitarà gratuïtament en el Servici de Personal d'Administració i Servicis (edifici Rectorat i Consell Social) i en els centres de gestió de campus d'esta universitat.


 • Lloc de presentació

  Registre general de la Universitat i en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar