Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

Conductors (OPE-2008)


 • Descripció

  Conductors (OPE-2008)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual març

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  1. Aspirants que hagen superat algun exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al grup C2, conductor/a, convocatòria 52/08, que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud en llocs de treball de la mateixa naturalesa jurídica, grup, sector i especialitat de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de
  personal que siguen exercides per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.
  2. El personal desplaçat o cessat en llocs de la mateixa naturalesa jurídica, grup, sector i especialitat que haja sigut nomenat per la Direcció General de Recursos Humans i que haja participat en el procediment selectiu anteriorment mencionat, cosa que es comprovarà d'ofici, i no serà procedent la seua inclusió en cas contrari.
  3. Únicament s'entendrà que una persona ha participat en el procediment selectiu quan el seu exercici haja sigut qualificat per l'òrgan de selecció de la dita convocatòria.
  4. A l'efecte d'integració en borsa, els llocs amb una naturalesa jurídica que s'haja modificat, de conformitat amb la Resolució de 13 de setembre de 2013, de la directora general de Recursos Humans, es considerarà que sempre han tingut la mateixa que posseïsquen en el moment de sol·licitud d'integració en esta. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar