Detalle Empleo Publico

Subgrup A2, sector administració especial, cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, convocatòria 1/14

Codi SIA: 3025203
Codi GUC: 61050
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Grup: A2
Nº Places totals: 12

Places

Descripció de places:

Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat. Torn lliure: 11 places. Torn de persones amb discapacitat: 1 plaça.

Requisits

Per a ser admesos i poder participar en el procés selectiu, els aspirants han de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. En tot cas, cal reunir els requisits generals següents: a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. c) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública. d) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de cap administració pública. No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. e) Tindre la titulació exigida. TITULACIÓ: estar en possessió del títol universitari de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent, o bé d'un títol universitari de grau, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

Etapa actual:

Lloc i hora de presa de possessió

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Lloc i hora de presa de possessió

Data de publicació: 08-03-2021

Nomenament

Data de publicació: 01-03-2021

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 01-03-2021

Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Data de publicació: 29-01-2021

Places disponibles

Data de publicació: 18-01-2021

Convocatòria acte d'elecció de destinació dels aprovats. Termini de recurs

Data de publicació: 18-01-2021

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 11-11-2020

Puntuació final (fases d'oposició i concurs). Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs

Data de publicació: 29-10-2020

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 07-10-2020

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 18-09-2020

Lectura de l'exercici

Data de publicació: 09-09-2020

Execució de Sentència. Data d'examen

Data de publicació: 30-06-2020

Execució de Sentència. Data d'examen

Data de publicació: 05-03-2020

Execució de sentència. Llista d'admesos

Data de publicació: 03-03-2020

Correcció d'errors (adjudicacions i data de cessament / presa de possessió)

Data de publicació: 05-09-2016

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 05-08-2016

Nomenament

Data de publicació: 05-08-2016

Acte elecció de destinació

Data de publicació: 21-07-2016

Places disponibles

Data de publicació: 21-07-2016

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 14-07-2016

Puntuació final (fases d'oposició i concurs). Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs

Data de publicació: 18-05-2016

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 13-04-2016

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 27-01-2016

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 27-01-2016

Lectura de l'exercici

Data de publicació: 22-12-2015

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 3r exercici

Data de publicació: 10-12-2015

Correcció d'errors de la resolució

Data de publicació: 11-11-2015

Llista provisional d'aprovats 2n exercici.

Data de publicació: 21-10-2015

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 21-10-2015

Acord del tribunal pel qual s'aclareixen determinades qüestions

Data de publicació: 08-09-2015

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 06-08-2015

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova) i data de 2a prova)

Data de publicació: 06-08-2015

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 22-05-2015

Llistat provisional d'aprovats 1r exercici.

Data de publicació: 22-05-2015

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 14-04-2015

Acord del tribunal pel qual s'aclareixen determinades qüestions

Data de publicació: 27-03-2015

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 09-03-2015

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 19-02-2015

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 17-12-2014

Tornar al llistat d'etapes

Lloc i hora de presa de possessió

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.