Detall

Professors de Música i Arts Escèniques, especialitat de Clavecí.


 • Descripció

  Professors de Música i Arts Escèniques, especialitat de Clavecí.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  - Títol Superior de Música, especialitat Clavecí, d'acord amb el Reial Decret 617/1995, de 21 d'abril.
  - Títol Superior de Música, especialitat Pedagogia del Cant i de les especialitats instrumentals (opció Clavecí), d'acord amb el Reial Decret 617/1995, de 21 d'abril.
  - Títol de Graduat en Música, en l'especialitat d'Interpretació (Clavecí), d'acord amb el Reial Decret 631/2010, de 14 de maig.
  - Títol de Graduat en Música, en l'especialitat de Pedagogia (Clavecí), d'acord amb el Reial Decret 631/2010, de 14 de maig.
  - Títol de Professor Superior, en l'especialitat de Clavecí, d'acord amb el Reial Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o titulacions equivalents de plans anteriors.
  - Títol de Professor de l'especialitat de Clavecí, d'acord amb el Reial Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o equivalent de plans anteriors.


 • Requisits especifics

  Superar la prova d'aptitud descrita en la base 7.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents, o nacional d'algun estat, al qual s'apliquen els tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en l'aplicació de la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'esta llengua en els termes que es descriuen en l'annex III.
  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.
  d) No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per una limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.
  e) No haver sigut separat/ada per un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Documentació / Informació

  DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR JUNT AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:
  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. A falta d'això s'aportarà una fotocòpia del DNI. (Reial Decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic al·legat.
  3. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents relacionats en l'annex III (Només per a aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola).

  Apartats del barem:
  Apartat 1
  - Fotocòpia del certificat on consten els exercicis aprovats en l'oposició (no serà necessari quan s'al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2
  - Fotocòpia del nomenament/contracte acompanyat de la presa de possessió i cessament, on figure l'especialitat, de tots els períodes treballats i una fotocòpia compulsada de l'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social o, una fotocòpia del certificat de servicis en centres públics.
  Apartat 3
  - Fotocòpia del contracte de treball acompanyat de l'última nòmina, de tots els períodes treballats i una fotocòpia compulsada de l'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.

  Tots els documents han de ser aportats junt amb la instància en el termini establit en esta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no serà tinguda en compte en la baremació.


 • Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Personal Docent, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cece.gva.es/per/docs/bolsas/15-16/docentes/musae/CLAVE_151112_convoc_resolucion_va.pdf


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar