Detall

Director/a mèdic/a d'atenció primària del Departament de Salut d'Alacant - Sant Joan d'Alacant (lloc número 43069)


 • Descripció

  Director/a mèdic/a d'atenció primària del Departament de Salut d'Alacant - Sant Joan d'Alacant (lloc número 43069)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre este dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.
  - Estar en possessió de la titulació universitària corresponent a la llicenciatura o grau en medicina i cirurgia, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec.
  - Ostentar la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els Servicis de Salut, o de funcionari/ària de carrera, regulada per Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com de personal laboral fix de la Generalitat, i en este cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga.
  No obstant això, podrà participar també simultàniament personal alié a l'Administració que complisca amb els requisits anteriorment enunciats, a fi que l'Administració puga comptar amb un major i heterogeni nombre d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat al present procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà conforme al règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.
  - No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Característiques del lloc
  Lloc de treball: director/a mèdic/a d'atenció primària del Departament de Salut d'Alacant - Sant Joan d'Alacant (lloc número 43069).
  Conselleria/organisme: Conselleria de Sanitat Universal i Salut
  Pública.
  Centre de destinació: Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant.
  Localitat del lloc: Sant Joan d'Alacant.
  Naturalesa: estatutària.
  Forma de provisió: lliure designació.
  Classificació: A1-28-B.


 • Documentació / Informació

  Els interessats hauran d'omplir degudament el model de sol·licitud (annex I), de la present convocatòria.

  En la sol·licitud es consignaran les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional, incloent-hi preferentment els mèrits acadèmics i/o experiència professional en l'exercici de càrrecs directius en institucions sanitàries o lloc de treball amb funcions semblants al lloc que es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i objectius a aconseguir en la plaça que se sol·licite.


 • Lloc de presentació

  Registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics), en el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. En el cas de presentar-la en una oficina de Correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/avisos-noticias-convocatorias


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar