Detall

Concurs de trasllats en el cos d'inspectors.


 • Descripció

  Concurs de trasllats en el cos d'inspectors.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  Consulteu la base tercera: Requisits específics per a l'exercici de determinats llocs.


 • Requisits generals

  Participació Voluntària.

  Podrà participar voluntàriament sol·licitant les places oferides en esta convocatòria, el personal funcionari de carrera, dependent de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que es trobe en alguna de les situacions següents:
  a) En situació de servici actiu, amb destinació definitiva en places d'inspecció educativa dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat 6, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació i l'article 2.1 del Reial Decret 1364/2010, en finalitzar este curs escolar hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.
  b) En situació de servicis especials declarada des de llocs d'inspecció educativa actualment dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat 6, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació i l'article 2.1 del Reial Decret 1364/2010, en finalitzar este curs escolar hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.
  c) En situació d'excedència voluntària, en els seus distints tipus, declarada des de places de la inspecció educativa dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Si es tracta d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, només podran participar, si en finalitzar el present curs escolar han transcorregut dos anys des que van passar a esta situació. En la resta de les excedències voluntàries podran participar, sempre que en finalitzar el present curs escolar hagen transcorregut almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.
  d) En situació de suspensió de funcions declarada des de places de la inspecció educativa dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sempre que en finalitzar el present curs escolar haja conclòs el temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.

  Participació obligatòria.

  Està obligat a participar en el present procediment, de conformitat amb allò que disposa l'article 12 del Reial Decret 1364/2010, el personal funcionari dependent de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que es trobe en alguna de les situacions següents:
  a) Personal funcionari amb destinació provisional que durant el curs 2015-2016 estiga prestant servicis en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Al personal inclòs en este apartat que no concurse o fent-ho no sol·licite prou nombre de places vacants si no obtinguera destinació se li adjudicarà d'ofici destinació definitiva. En el cas de no obtindre destinació definitiva quedarà en situació de destinació provisional en una plaça de la inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  b) Personal funcionari procedent de la situació d'excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que complida la sanció no haja obtingut un reingrés provisional, sempre que haja sigut declarat en estes situacions des d'una plaça de la inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En el cas que este personal no sol·licite el suficient nombre de places, se li adjudicarà d'ofici destinació definitiva en una plaça de la inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació,
  Investigació, Cultura i Esport.
  En el cas que estos no participaren en el present concurs, quedaran en la situació d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
  c) Personal funcionari que, havent estat adscrit a places en l'exterior haja de reincorporar-se a l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el curs 2016/2017, o que havent-se reincorporat en cursos anteriors no haja obtingut encara una destinació definitiva.
  El funcionari i la funcionària que desitgen exercitar el dret preferent a la localitat a què es referixen els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de 31 d'octubre, hauran de sol·licitar de conformitat amb el que establix la base quinta de la present convocatòria, totes les places de la localitat en què van tindre la seua última destinació definitiva. Al personal funcionari que havent de participar no concurse se li adjudicarà d'ofici destinació definitiva en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En cas de no obtindre destinació este personal quedarà en situació de destinació provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs o per haver-se-li suprimit expressament el lloc que exercia amb caràcter definitiu. El personal funcionari declarat suprimit podrà exercitar el dret preferent, en les condicions que es regulen en la base quinta de la present resolució.
  Al personal funcionari que havent de participar no participe, o si fent-ho, no exercix el dret preferent a què es referix la base quinta i d'això es deriva la no obtenció de destinació definitiva, se li adjudicarà este d'ofici en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En cas de no obtindre destinació este personal quedarà en situació de destinació provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  e) Personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que exercia amb caràcter definitiu, haja passat a prestar servicis en altres llocs de l'administració mantenint la seua situació de servici actiu en el cos d'inspectors, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent en l'actualitat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  f) El personal seleccionat en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que durant el present curs escolar 2015/2016 estiga realitzant la fase de pràctiques.
  Al personal en pràctiques que havent de participar no participe, se li adjudicarà d'ofici destinació definitiva en places d'inspecció educativa dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En cas de no obtindre destinació este personal quedarà en situació de destinació provisional en una plaça d'inspecció educativa dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud de participació en este procediment de provisió i l'annex d'aportació de mèrits junt amb els documents ressenyats en el barem, es presentaran preferentment en el registre de la direcció territorial on estiga destinat el personal funcionari, excepte les sol·licituds delis qui estiguen adscrits provisionalment o en comissió de servici i procedisquen o tinguen destinació definitiva en una altra direcció territorial, i en este cas, es presentaran en la direcció territorial d'origen. Així mateix, els participants i les participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'opte per presentar l'annex davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari o la funcionària corresponent abans de ser certificada. Si no és així, no podrà considerar-se com a presentada en eixa data. Aquells mèrits al·legats i no justificats documentalment, no seran tinguts en compte.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud de participació en este procediment de provisió es farà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esporthttp://www.ceice.gva.es.
  No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic. Encara que es participe per més d'una especialitat o tipus de plaça, els participants i les participants presentaran una única instància.
  - Els participants i les participants dependents d'altres administracions educatives i els participants i les participants dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que pretenguen reingressar a través d'este procediment i les dades de les quals no es troben incorporats en els sistemes informàtics, ompliran la sol·licitud que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria i la presentaran en els registres de les direccions territorials.
  - L'annex d'aportació de mèrits junt amb els documents ressenyats en el barem, es presentaran preferentment en el registre de la direcció territorial on estiguen destinats i destinades, excepte les sol·licituds dels qui estiguen adscrits provisionalment o en comissió de servici i procedisquen o tinguen destinació definitiva en una altra direcció territorial, i en este cas, es presentaran en la direcció territorial d'origen. Així mateix, els participants i les participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'opte per presentar l'annex davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari o la funcionària de Correus abans de ser certificada. Si no és així, no podrà considerar-se com a presentada en eixa data.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/per/val/concursos.htm?cont=300


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar