Detalle Empleo Publico

Director/a del centre de Salut Pública de Torrent (lloc número 13784)

Codi SIA: 3025311
Codi GUC: 62810
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Proposta d'adjudicació. Termini d'al·legacions
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Lliure designació
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Grup: A1
Informació en web organisme: http://www.san.gva.es/web/dgrhs/avisos-noticias
Nº Places totals: 1

Places

Descripció de places:

Característiques del lloc Lloc de treball: director/a de Centre de Salut Pública (núm. lloc 13784). Conselleria u organisme: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Centre de destinació: Centre de Salut Pública de Torrent. Localitat del lloc: Torrent. Naturalesa: funcionarial especial/estatutari. Forma de provisió: lliure designació. Classificació: A1-27-B.

Requisits

- Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre este dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. - Estar en possessió de la titulació sanitària universitària corresponent al grup de classificació professional A1, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec. - Ostentar la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els servicis de salut, o de funcionari/ària de carrera, regulada per Llei 10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes. - No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.

Etapa actual:

Proposta d'adjudicació. Termini d'al·legacions

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Proposta d'adjudicació. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 22-04-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 07-03-2016

Tornar al llistat d'etapes

Proposta d'adjudicació. Termini d'al·legacions

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.