Detall

Auxiliars d'ajuda a domicili.


 • Descripció

  Auxiliars d'ajuda a domicili.


 • Organisme

  Benicarló
  Passeig Ferreres Breto, 10
  Tel:964470050
  Fax:964475908


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, la d'algun dels restants estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estranger en els termes que preveu l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió de la titulació exigida en les bases específiques de la borsa de treball temporal, o complir els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització del termini d'inscripció. Els títols estrangers hauran d'estar degudament homologats en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  d) Posseir la capacitat funcional suficient per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'absència del qual serà un requisit no esmenable.


 • Taxa ordinària

  8,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es realitzarà únicament per mitjà de transferència o ingrés en efectiu en el compte corrent de Catalunya Caixa núm. ES71/2013/3251/54/0200004720.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la present convocatòria és la constitució urgent d'una borsa de treball temporal.

  Característica del lloc:
  Subgrup: AP, Administració Especial, Subescala Servicis Especials i classe Comeses Especials.
  CD: nivell 14.
  CE(a jornada completa) de 7.320,94€.
  La jornada podrà ser a temps complet o parcial, i la distribució horària segons la necessitat del servici.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licitant prendre part del procés selectiu es dirigiran a l'alcalde-president, i caldrà utilitzar el model de sol·licitud facilitat en la pàgina web de l'Ajuntament de Benicarló www.ajuntamentdebenicarlo.org o en el Registre General de l'Ajuntament.

  Documents a aportar
  a) el model de sol·licitud firmat i degudament omplits els camps obligatoris.
  b) fotocòpia compulsada del DNI.
  c) fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida en la base 6.1.c), o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol.
  d) la documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen.

  Dades de contacte
  El correu electrònic que figura en la sol·licitud es considerarà l'únic vàlid als efectes de notificacions i crides, i a més caldrà indicar el número de telèfon per a rebre comunicacions. Serà responsabilitat exclusiva del sol·licitant els errors en la consignació d'estos i les seues futures modificacions.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General de l'Ajuntament de Benicarló, en horari de 9 a 14h de dilluns a divendres
  - En qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oposicions-ajt.php3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar