Detall

Administratius


 • Descripció

  Administratius


 • Organisme

  La Pobla de Farnals
  Plaza San Vicente, 1
  Tel:961441252
  Fax:961444971


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Informació pública de les bases)

 • Procés selectiu

  CONCURS GENERAL DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals s'aplique la lliure circulació de treballadors/ores, dins del que establix la Llei 17/1993, de 23 de desembre, d'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social.
  Així mateix, podran accedir als llocs de naturalesa laboral, les persones estrangeres que es troben en situació de legalitat a Espanya i que siguen titulars de la documentació que els habilite per a residir i accedir sense limitacions al mercat laboral, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, i posterior modificació per Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre.
  2. Tindre complits setze anys i no excedir, de l'edat màxima de jubilació forçosa, i si és el cas, no excedir l'edat màxima establida per a l'accés al corresponent lloc de treball de conformitat amb la normativa específica que se li aplique.
  3. No patir malaltia o defecte físic que l'incapacite per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc al qual s'opta.
  4. No trobar-se inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  5. No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública. Així mateix, no trobar-se en cap causa d'incompatibilitat que arrepleguen les lleis.
  6. Estar en possessió de la titulació: Batxillerat, FP2 o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es realitzarà per mitjà d'ingrés en un compte obert a nom de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals, CAJAMAR: ES47 - 3058 - 2293 - 42 - 2732000026.

  En l'ingrés es farà constar BORSA ADMINISTRATIU, així com el nom i cognoms de la persona que realitza el depòsit i DNI, que haurà de coincidir amb el nom de l'aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  El pagament de la taxa es bonificarà en un percentatge del 100%, a les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves corresponents en què sol·liciten la seua participació.


 • Places

  Descripció de les places

  És objecte de la present convocatòria la creació d'una borsa de treball per a la provisió per mitjà de nomenaments interins, per qualsevol causa, en especial, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries dels seus titulars, acumulació de tasques, programes, etc.

  Els nomenaments interins es realitzaran per rigorós orde de llista segons puntuacions obtingudes de major a menor, i en les modalitats previstes en la legislació vigent en cada moment.

  Esta borsa de treball substituirà les borses actualment vigents en relació amb les places de referències, i romandrà en vigor fins a la seua derogació expressa, o per la convocatòria i constitució d'una nova borsa de treball, que suposarà la derogació automàtica de la present borsa.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lapobladefarnals.es/agencia-de-desarrollo-local/perfil-del-contratante/bases-bolsa-de-trabajo-para-concurso-oposicion-de-administrativos-2/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar