Detall

Agents del Cos de la Policia Local.


 • Descripció

  Agents del Cos de la Policia Local.


 • Organisme

  L'Eliana
  Plaça Pais Valencia, 3
  Tel:962758030
  Fax:962743713


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Anul·lació de convocatòria)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN DE MOBILITAT
  a) Estar en servici actiu com a funcionari de carrera en propietat, corresponent al grup C1, pertanyent a l'escala d'administració especial, Subescala de servicis especials, categoria d'agent de la policia local, en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, i haver superat, en tot cas, el curs bàsic de formació.
  b) Haver romàs, almenys, dos anys com a funcionari de carrera en la subescala a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  c) No faltar menys de cinc anys per al passe a la situació de segona activitat.
  d) No patir malaltia ni cap defecte físic que impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de la subescala i categoria d'agent de la policia local, d'acord amb el barems d'exclusions mèdiques contemplades en l'annex II de l'Orde de 23 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Publiques de la Generalitat.
  e) No trobar-se suspés ni inhabilitat mitjançant una resolució o condemna ferma, que li impedisca l'exercici de les funcions públiques. Si es produïx la suspensió o inhabilitació després de la resolució del concurs de mobilitat, per un procediment iniciat amb anterioritat a la data d'inserció en el diari oficial de les presents bases, s'entendran anul·lades totes les actuacions respecte del dit aspirant.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes destinats al servici d'urgència o emergències.
  g) Qualsevol altre requisit que es trobe establit legalment per a la mobilitat dels funcionaris.

  TORN LLIURE
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits els 18 anys i no haver complit 36 anys a la data de conclusió del termini de presentació d'instàncies. Només als efectes de l'edat màxima, es compensarà el límit amb els servicis prestats anteriorment a l'Administració local com a agent o auxiliar de la policia local.
  c) Estar en possessió del títol acreditatiu del nivell educatiu de Batxillerat o equivalent.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions, d'acord amb el barem d'exclusions mèdiques contemplades en l'annex II de l'Orde de 23 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Publiques de la Generalitat, i hauran de tindre una estatura mínima d'1'65 metres els hòmens o 1'60 les dones.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats que integren Administració local, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kw o una relació de potència/pes no superior a 0'16 kw/kg, i de la classe B.

  Les condicions per a ser admés al procés selectiu, hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés es realitzarà accedint a la xarxa telemàtica municipal (pàgina "web"), seguint la ruta:
  https://www.leliana.es/PortalCiudadano/servicios/autoliquidaciones/tasas/TDE:tasaporderechosdeexamen). L'ingrés s'efectuara a través de les entitats bancàries col·laboradores (CAIXABANK SA - Banc de Valencia-Caixabank/La Caixa, Cajamar Cajarural, Banc de Santander SA, BBVA SA o Barclays Bank SA). Caldrà adjuntar, si és el cas, el resguard del gir postal o telegràfic del seu abonament, on es farà constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.

  La no inclusió en la llista d'aspirants admesos atorga el dret al reintegrament de la quantitat ingressada, amb la sol·licitud prèvia expressa de la persona interessada


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes


 • Places

  Nombre de places

  8

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 6 places, que seran cobertes per torn lliure.
  - Torn de mobilitat: 2 places, que seran cobertes per concurs - oposició, de conformitat amb l'annex I del Decret 88/2001 , de 24 d'abril, del Govern Valencià.


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud que figura com a model en l'annex I, on es manifestarà en tot cas de forma expressa que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa, el torn pel qual s'opta i que reunixen tots i cada un dels requisits exigits en estes bases, referits a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds. Caldrà acreditar-los amb caràcter previ a la presa de possessió, cas de ser seleccionats.

  A la instància s'adjuntaran els documents següents:
  Per a tots els aspirants:
  - Còpia del justificant o resguard acreditatiu d'haver efectuat per mitjà d'autoliquidació l'ingrés dels drets d'examen, que es fixen en 15 € d'acord amb allò que s'ha establit per l'Ordenança reguladora de la taxa, inserix en el BOP núm. 286, de 2 de novembre de 2003.

  Per als aspirants que hagen superat l'edat màxima:
  - Certificació dels servicis prestats anteriorment en l'Administració local com a agent o auxiliar de la policia local.

  Per als aspirants que opten al torn de mobilitat:
  - En sobre tancat, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, per mitjà d'original o còpia degudament compulsada. No es tindrà en compte cap mèrit que no siga aportat en el moment de presentar la instància.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds seran dirigides a l'alcalde-president, o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC), i es presentaran en el registre general d'entrada de l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.leliana.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar