Detall

borsa de treball de peons/operaris


 • Descripció

  borsa de treball de peons/operaris


 • Organisme

  Oliva
  Plaça Ajuntament, 1
  Tel:962850250
  Fax:962839772


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  - Tindre complits setze anys el dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Ser espanyol o nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea, o algun dels països que hagen subscrit un tractat internacional sobre lliure circulació de treballadors, celebrat per la Comunitat Europea i ratificat per Espanya en què siga d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
  - Trobar-se en possessió de la titulació acadèmica mínima de certificat d'estudis primaris, o trobar-se en condicions d'obtenir-la a la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'acreditació de l'equivalència de les diferents titulacions incumbirà a l'aspirant.
  - Estar en possessió del certificat de coneixements orals del valencià (nivell A2) de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  - No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedesca el desenvolupament de les corresponents funcions.
  - No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'administració de l'estat, autonòmica, o local, o de qualsevol ens públic, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  l'ingrés bancari de l'import dels drets d'examen en el compte núm. 0182-5941-44-0017114001 del BBVA sucursal d'Oliva, a nom de l'Ajuntament d'Oliva. Si el pagament es realitza per gir postal o telegràfic, s'adjuntarà a la sol·licitud còpia del seu resguard


 • Places

  Descripció de les places

  Borsa de peons/operaris per a posteriors contractacions laborals temporals o nomenaments com a funcionaris interins
  per tal de proveir vacants i substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per sol·licitar prendre part en la convocatòria, es formularan per escrit, i es podrà fer ús del model normalitzat que es facilitarà en les oficines d'informació municipal i en la pagina web www.oliva.es, amb abonament de la taxa corresponent.

  -Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o document que el substituesca.

  - Resguard original que acredite haver efectuat l'ingrés bancari de l'import dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament d'Oliva


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.oliva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar