Detall

Tècnic/a d'Orientació Laboral en execució d'un programa de caràcter temporal en matèria d'ocupació.


 • Descripció

  Tècnic/a d'Orientació Laboral en execució d'un programa de caràcter temporal en matèria d'ocupació.


 • Organisme

  Govern de Castella-la Manxa: Conselleria d'Economia, Empreses i Ocupació
  Av. Irlanda, núm. 14
  45005 Toledo
  Tel:925288000
  Fax: 92 528 80 03


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Comptar amb nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea. També podran participar els seus cònjuges, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  Igualment, podran fer-ho les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió o en condicions d'obtindre, en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, el títol de Diplomat Universitari, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o Grado, segons el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre i d'acord amb el que establix el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre. Així mateix, a estos efectes, es considerarà equivalent al títol de Diplomat Universitari l'haver superat tres cursos complets de llicenciatura, d'acord amb el que disposa la disposició addicional 1a del Reial Decret 1272/2003, de 10 d'octubre.
  En el cas de titulació obtinguda en l'estranger, haurà d'acreditar-se la seua homologació pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o qualsevol altre òrgan de l'Administració competent per a això.
  Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.

  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, no trobar-se en inhabilitació absoluta, ni trobar-se en inhabilitació per a l'exercici de les funcions pròpies del cos, escala o categoria objecte de la convocatòria per mitjà de sentència ferma o per haver sigut acomiadat disciplinàriament de conformitat amb el que preveu l'art. 96.1.b) del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública en els mateixos termes.


 • Taxa ordinària


  33,30 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es realitzarà per mitjà del model 046, que estarà disponible en l'aplicació quan s'òmpliga la sol·licitud electrònica, o en la direcció següent si s'opta per omplir la modalitat de sol·licitud en paper: https://tributos.jccm.es/WebGreco/html/modelos/GreHtmlPresentacionModelo046_2012.html, en el cas de la qual en l'ompliment del model 046 es consignaran les dades següents:
  - Conselleria: Economia, Empreses i Ocupació.
  - Codi territorial: TE0001
  - Òrgan gestor: Servicis Centrals d'Economia, Empreses i Ocupació.
  - Data de meritació: La data d'ompliment del model, que haurà d'estar dins del termini de presentació de sol·licituds.
  - Concepte: 1210
  - Denominació: Taxa per dret examen de proves selectives.
  - Descripció: Oposició Borsa Treball Orientadors Laborals. Convocatòria 2016.
  - Import: 33,30 € (trenta-tres euros amb trenta cèntims d'euro)

  a) Pagament electrònic en línia. En este cas, l'aplicació permet el pagament per mitjà de targeta de dèbit o crèdit, així com el càrrec en compte, este últim per mitjà de certificat digital, segons allò que s'ha disposat per la plataforma de pagament electrònic de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.
  Les persones que presenten la sol·licitud de participació i paguen la taxa a través dels mitjans electrònics previstos en la convocatòria, se'ls aplicarà una bonificació del deu per cent sobre la quantia corresponent de la taxa, conforme a l'article 368.1 de l'Esmentada Llei 9/2012, de 29 de novembre, de Taxes i Preus Públics de Castella-la Manxa i altres mesures tributàries, ascendint a la quantitat de 29,13 € (vint-i-nou euros amb tretze cèntims).
  b) Pagament presencial en banc, i en este cas, es genera el model de pagament 046 "Taxes, preus públics i altres ingressos" per a la seua posterior impressió per triplicat exemplar i pagament presencial en qualsevol de les entitats col·laboradores que s'inclouen en la pàginahttp://tributos.jccm.es/entidades.php


 • Places

  Nombre de places

  42

  Descripció de les places

  Albacete: 9
  Ciudad Real: 12
  Conca: 5
  Guadalajara: 6
  Toledo: 10


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants hauran de seguir les següents instruccions en omplir la seua sol·licitud:
  - Dins de les dades personals, a fi de facilitar la comunicació amb les persones participants en el procés selectiu, així com per a l'oferiment de places, haurà d'indicar-se almenys un número de telèfon, preferentment mòbil, i una adreça de correu electrònic.

  - Les persones aspirants que presenten algun tipus de discapacitat i que requerisquen adaptació de temps i/o mitjans hauran d'omplir el dit apartat d'acord amb els criteris següents:
  - Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
  - Ampliació del temps de duració de la prova.
  - Augment de la grandària dels caràcters de l'exercici escrit, per dificultat de visió.
  - Necessitat d'intèrpret, a causa de sordera.
  - Sistema braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per ser invident.
  - Altres, especificant quins.
  Igualment, s'haurà d'assenyalar, en els apartats corresponents, si el dictamen tècnic facultatiu o document equivalent que expresse i acredite el grau de discapacitat i les característiques de la limitació en l'activitat es troba en poder de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa o en els seus organismes públics vinculats o dependents i si s'autoritza a l'Administració perquè procedisca a la seua comprovació, reflectint expressament en quins arxius de centres base o altres dependències es troba.
  En cas contrari, la persona aspirant disposarà d'un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació en el DOCM de la relació provisional de persones admeses i excloses, per a aportar el dictamen tècnic facultatiu o document equivalent que acredite la limitació que motive l'adaptació requerida. Haurà de remetre'l a l'Escuela de Administración Regional, Consejería de Hacienda i Administraciones Públicas, carrer Río Cabriel, s/n, 45071 Toledo, o enviar-lo al correu electrònic oposiciones.ear@jccm.es.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud de participació en el procés selectiu estarà disponible en la seu electrònica de l'Administració de la Junta de Comunitats de castella-la Manxa www.jccm.es , en l'enllaç de tràmits, i en el Portal d'Ocupació Públic de la pàgina web de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa htttp://empleopublico.castillalamancha.es/empleopublico/web/guest/convocatorias.

  Sol·licitud Presencial:
  Han d'omplir i imprimir per duplicat el document de sol·licitud de participació. En este cas, una vegada omplida i firmada per l'interessat, es presentarà junt amb el model 046 de la taxa en les Oficines d'Informació i Registre de la Junta de Comunitats de castella-la Manxa, i en qualsevol dels registres previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  Sol·licitud Electrònica:
  Sol·licitud electrònica per mitjà d'una aplicació que li permetrà registrar-se com a usuari i obtindre una contrasenya.
  L'accés a la sol·licitud electrònica possibilitarà la descàrrega i impressió d'un document que contindrà tots les dades de la sol·licitud així com el número de registre corresponent i de transacció electrònica de pagament per a el cas que s'abonen els drets d'examen de forma electrònica; este document servirà, a tots els efectes, com a justificant de la seua presentació.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://empleopublico.castillalamancha.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar