Detall

Socorristas aquàtics i monitors de natació.


 • Descripció

  Socorristas aquàtics i monitors de natació.


 • Organisme

  Betxí
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964620002
  Fax:964621103


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Monitor de Natació:
  - Títol de monitor de natació i activitats aquàtiques oficialment reconegut.

  Socorrista aquàtic:
  - Estar en possessió del títol de socorrista aquàtic, expedit per la Federació de Socorrisme i Salvament o per qualsevol altre organisme o institució, que habilite per al socorrisme en piscines, a què es referix el Decret 255/1994, de 7 de desembre, de la Generalitat Valenciana.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'una dels restants membres de la Unió Europea o d'aquells estats on s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu la llei estatal que regula esta matèria.
  b) Tindre complits 18 anys d'edat i no excedir aquella en què es puga accedir a la jubilació forçosa en el Règim General de la Seguretat Social.
  c) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o complides les condicions per a obtindre el document acreditatiu de la dita titulació en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  d) Estar en possessió del títol de Socorrista aquàtic, expedit per la Federació de Socorrisme i Salvament o per qualsevol altre organisme o institució, que habilite per al socorrisme en piscines, que es referix el Decret 255/1994, de 7 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
  e) No patir malaltia, ni estar afecte per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions, o que les impossibilite.
  f) No estar incurs en causa d'incompatibilitat o incapacitat prevista en les Lleis i Reglaments que siguen aplicables, ni haver sigut separat per mitjà d'expedient per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol Administració Pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici d'ocupacions públiques per resolució judicial.
  g) No tindre antecedents penals per delictes de naturalesa sexual.


 • Taxa ordinària

  12,04 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'inscripció seran satisfets en el compte de l'Ajuntament de Betxí, en la Caixa Ruralnostra de Betxí, compte número 3138 1199 80 0028545812.

  Només podran ser tornats en cas d'exclusió per falta de requisits per a prendre part en el concurs. Si el pagament dels drets s'efectua per gir postal o telegràfic, el sol·licitant indicarà en la seua sol·licitud el lloc, data i número de gir.


 • Places

  Descripció de les places

  És objecte de la present convocatòria la contractació, per a prestar servicis en la piscina municipal durant la temporada estival, per mitjà de contracte laboral temporal.

  La jornada de treball es desenrotllarà d'acord amb les necessitats del servici, així com les característiques i peculiaritats horàries assignades al lloc de treball que ocupe l'aspirant, i d'acord amb l'estructura municipal vigent en cada moment.

  El salari serà de 1.218, 44 euros bruts mensuals, en funció del temps efectivament treballat.

  La present borsa tindrà una vigència mínima de dos anys.

  FUNCIONS.
  Lloc Socorrista aquàtic:
  - Vetlar en tot moment per la seguretat dels usuaris de la piscina.
  - Socorrisme, servici de salvament i aplicació de primers auxilis en cas d'accident, col·laborant en el manteniment i perfectes condicions de la farmaciola de la piscina.
  - Vigilància i control dels banyistes.
  - Encarregar-se de la vigilància en el got de la piscina i de les condicions de seguretat i higiene en el recinte, tant dins com fora del got, com a mesures de prevenció d'accidents i malalties.
  - Col·laborar en la realització del manteniment i control químic de l'aigua, i si és el cas, registrar les anotacions i el control oportú en els llibres de registre necessaris.
  - Totes les altres funcions relacionades amb el seu lloc de treball li siguen encomanades per la Regidoria responsable de l'àrea.

  Lloc monitor de natació:
  - Impartir classes de natació als inscrits en els cursos programats.
  - Funcions de socorrisme descrites en l'anterior paràgraf, si se li encomanen.
  - Totes les altres funcions que relacionades amb el seu lloc de treball li siguen encomanades per la regidoria responsable de l'àrea.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament de Betxí, per mitjà de model general d'instància confeccionat a este efecte, que podrà obtindre's de la web municipal,

  En les instàncies s'haurà d'indicar expressament si s'opta a una o a les dos borses de treball, i s'acompanyarà la documentació següent:
  - Fotocòpia compulsada del DNI.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida en la convocatòria.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que hagen de ser valorats en el concurs, per mitjà de documents originals o fotocòpies confrontades.
  - Justificant original del pagament de les taxes.
  - Declaració responsables sobre l'absència d'antecedents per delictes de naturalesa sexual. Esta circumstància haurà d'acreditar-se, prèviament a la contractació, per mitjà de la certificació corresponent, expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada d'este, o en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://betxi.es/ajuntament/administracio/ocupacio-publica/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar