Detall

Monitors/ores per al programa denominat "Escola d'Estiu i Campament 2016".


 • Descripció

  Monitors/ores per al programa denominat "Escola d'Estiu i Campament 2016".


 • Organisme

  Burriana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964510062
  Fax:964510955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ ESPECÍFICA
  1. Lloc de monitor/a del campament: S'ha d'estar en possessió del diploma de monitor d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil o d'algunes de les titulacions, certificacions o diplomes equivalents arreplegues en l'annex II del Decret 86/2015 :
  - Els diplomes emesos pels organismes responsables en matèria de joventut de les comunitats autònomes que capaciten per a la realització de les funcions de monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  - Les titulacions de formació professional que incloguen íntegrament la qualificació professional de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
  - El certificat de professionalitat de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que arreplega la qualificació de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, expedit pels organismes competents.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  2. Lloc de director/a del campament: S'ha d'estar en possessió del diploma de director/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil o d'alguna de les titulacions, certificacions o diplomes equivalents, arreplegades en l'annex II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenrotlla reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana:
  - El diploma d'animador o animadora juvenil o els diplomes emesos pels organismes responsables en matèria de joventut de les comunitats autònomes que, siga quin siga la seua denominació, capaciten per a la realització de les funcions de direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  - Les titulacions de formació professional que incloguen íntegrament la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals: tècnic superior en animació sociocultural i turística.
  - El certificat de professionalitat de direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que arreplega la qualificació de direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, expedit pels organismes competents.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de l'esmentat text legal.
  - Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  - Titulació: batxiller/FP de segon grau o equivalent.
  - Les persones aspirants hauran d'acreditar que no han sigut condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta de sers humans. A este efecte, esta circumstància s'acreditarà per mitjà de l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, en el moment de la crida per al nomenament com a persona empleada pública.
  L'aportació d'este certificat, és obligatori de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015.
  És gratuït, i pot sol·licitar-se per Internet en l'adreça electrònica següent : https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/ tramites/certificado-registro-central


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es farà efectiu en la Caixa Rural Borriana/Grup cooperatiu Cajamar, número de compte: IBAN ES55 3112-7473-1627-3200-0029 o per mitjà de gir postal telegràfic.


 • Places

  Nombre de places

  24

  Descripció de les places

  * Nombre de llocs:
  - 18 monitors/ores Escola d'Estiu.
  - 5 monitors/ores Campament.
  - 1 director/a Campament.

  * Duració del programa:
  Escola d'Estiu: de l'1 al 31 de juliol de 2016, ambdós inclosos.
  Campament: del 25 de juliol al 8 d'agost de 2016, ambdós inclosos.

  * Jornada Escola d'Estiu: parcial
  De l'1 al 31 de juliol de 2016: 22 hores setmanals.

  * Jornada del Campament: Parcial:
  Del 25 de juliol al 31 de juliol de 2016: 20 hores setmanals, per a la preparació del Campament.
  En el Campament: de l'1 al 8 d'agost de 2016, jornada ordinària.

  * Horari Escola d'Estiu:
  De l'1 al 31 de juliol de 2016: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9:00 h a 13:00 h; dijous de 9:00 h a 13:00 h i de 15:30 h a 17: 30 h

  * Horari del Campament:
  Del 25 de juliol al 31 de juliol de 2016: de dilluns a divendres, vesprades, per a la preparació del Campament.
  De l'1 al 8 de juliol de 2016: en el Campament.

  * Retribucions:
  - Monitors/ores Escola d'Estiu: 976,76 euros/bruts mes, inclosos tots els conceptes.
  - Monitors/ores Campament: 716,52 euros/bruts, inclosos tots els conceptes.
  -Director/a Campament: 821,44 euros/bruts, inclosos tots els conceptes.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I i que els serà facilitada en l'Oficina d'Atenció als Ciutadans-OAC (Pl. Major, número 1, planta baixa) i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica http://burriana.sedelectronica.es/board/).

  Las sol·licituds seran dirigides a l'Alcaldia Presidència del Magnífic Ajuntament de Borriana (Pl. Major, núm. 1. CP 12530- Borriana).

  S'acompanyarà la sol·licitud amb:
  1. Fotocòpia simple del DNI
  2. Fotocòpia simple de la titulació exigida: títol de Batxiller, FP de segon grau o equivalent.
  - Si s'opta pel lloc de director/a del Campament: diploma establit en l'apartat f) de la base 2.1
  -Si s'opta pel lloc de monitor/a del Campament: diploma establit en l'apartat g) de la base 2.1
  3. S'acompanyarà amb justificant d'haver ingressat els drets d'examen per import indicat en la base
  4. S'acompanyarà amb la FOTOCÒPIA SIMPLE dels documents acreditatius dels mèrits al·legats, d'acord amb el barem de mèrits que s'establix en la base 7, i s'omplirà el full d'autobaremació. Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General d'Entrada de Documents d'este Ajuntament
  - En la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú. En este cas, també hauran d'enviar per fax còpia de la sol·licitud (núm. 964510955).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://burriana.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar