Detall

Enginyer Tècnic Forestal


 • Descripció

  Enginyer Tècnic Forestal


 • Organisme

  Govern de Navarra: Departament de Presidència, Igualtat, Funció Pública, i Interior
  Av. Carlos III, 2, 1º
  31002 Pamplona
  Tel: 848427000
  Fax: 848427010


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'un estat inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, que preveuen la lliure circulació de treballadors.

  També podrà participar qui siga cònjuge de persones amb nacionalitat espanyola, de nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea i de nacionals dels Estats inclosos en l'àmbit d'aplicació dels Tractats internacionals mencionats, sempre que no estiguen separades de dret, així com els seus descendents i descendents del cònjuge, quan no hi haja separació de dret, que siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.

  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Trobar-se en possessió del títol d'Enginyer Tècnic Forestal o títol declarat equivalent, o Grau que habilite per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer Tècnic Forestal, o del resguard d'haver satisfet els drets per a la seua obtenció en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  d) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions.

  e) No trobar-se en situació d'inhabilitació ni suspensió per a l'exercici de funcions públiques i no haver sigut separada del servici d'una administració pública.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies hauran d'ajustar-se al model que figura en l'annex II. Els models es facilitaran en qualsevol de les oficines del Registre General del Govern de Navarra,i podran obtindre's també, a través d'Internet, en l'adreça www.navarra.es.
  Junt amb la instància de participació haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI, llevat que s'autoritze a l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra la consulta de les seues dades d'identitat i edat.


 • Lloc de presentació

  PRESENCIAL:
  En el Registre General del Govern de Navarra, Avinguda de Carles III, 2, (vestíbul) 31002 de Pamplona, o en qualsevol de les altres oficines de registre del Govern de Navarra, la relació de les quals apareix publicada en els butlletins oOficials de Navarra números 57, de 25 de març de 2015, i 103, de 29 de maig de 2015

  TELEMÀTIC:
  A través del Registre General Electrònic de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra, disponible en el portal web d'Internet del Govern de Navarra (www.navarra.es).

  En este supòsit, la sol·licitud específica de participació i la resta de documentació que ha d'aportar-se, podrà adjuntar-se en qualsevol dels formats previstos en el Registre General Electrònic per a adjuntar arxius.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.navarra.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar