Detall

Tècnic Superior en Acció Exterior.


 • Descripció

  Tècnic Superior en Acció Exterior.


 • Organisme

  Govern de la Rioja: Conselleria d'Administració Pública i Hisenda
  Vara de Rey, 1
  26071 Logronyo


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  Podran participar en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques:
  - Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  - El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  - Els estrangers que no estant inclosos en els apartats anteriors es troben amb residència legal a Espanya.

  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau, segons el que preveu el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret de la Unió Europea.

  d) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.

  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat, així com no pertànyer al mateix Cos a les proves selectives del qual es referix la present convocatòria. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

  Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar en estes proves selectives hauran d'aportar junt amb la sol·licitud de participació en les proves selectives la Declaració Responsable de disposició del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, dels documents que acrediten el vincle de parentiu, així com de la declaració jurada o promesa de la persona amb què hi ha eixe vincle que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu. Així mateix, els estrangers inclosos en els Tractats Internacionals en què s'aplique la lliure circulació de treballadors, hauran d'aportar junt amb la sol·licitud la Declaració Responsable mencionada anteriorment referent als dits tractats.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  La presentació de sol·licituds haurà d'efectuar-se exclusivament per procediment telemàtic, a través de la següent adreça d'internet del Govern de La Rioja: www.larioja.org/empleopublico, apartat 'Borses de Treball Temporal'.

  Una vegada omplida i remesa correctament la sol·licitud per via telemàtica, el sistema generarà un justificant de recepció amb data i número de registre d'entrada que acreditarà que la sol·licitud ha sigut completada i enviada correctament. Només en este cas s'entendrà correctament enviada la sol·licitud telemàtica.

  En l'apartat 'observacions' de la sol·licitud de participació, els aspirants hauran d'indicar la seua preferència entre els dos idiomes obligatoris (anglés i francés) als efectes de la realització de la segona fase del procés selectiu: prova d'idiomes.

  Així mateix, els aspirants amb discapacitat haurà de sol·licitar en l'esmentat apartat 'observacions' de la sol·licitud, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització dels exercicis en què esta adaptació siga necessària i el centre de valoració de la discapacitat de què depenguen.

  Junt amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar telemàticament la documentació següent:

  a) Curriculum vitae on es facen constar els mèrits que es posseïsquen.
  b) Documentació justificativa de cada un dels mèrits prèviament al·legats en el currículum.
  c) La documentació que, si és el cas, hagen d'aportar els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, (declaració responsable que acredite la seua nacionalitat i declaració responsable de coneixement del castellà).

  La referida documentació haurà de presentar-se de manera telemàtica, dins del termini de presentació d'instàncies. En el cas que l'aspirant no aportara junt amb la sol·licitud la documentació objecte de valoració, esta no serà tinguda en compte.

  Els mèrits al·legats expedits en un altre idioma que no siga el castellà, hauran d'acompanyar-se de traducció realitzada per un traductor jurat.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.larioja.org/empleopublico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar