Detall

Provisió de diverses direccions de Servici i de secció assistencials en diferents hospitals


 • Descripció

  Provisió de diverses direccions de Servici i de secció assistencials en diferents hospitals


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciat o graduat en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista, expedit homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació.


 • Requisits especifics

  Podran participar en esta convocatòria el personal facultatiu amb nomenament de personal estatutari fix que ostente plaça en l'especialitat a què es concurse en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, així com el personal facultatiu amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que presten servicis en hospitals de titularitat pública amb programa acreditat per a la docència per la comissió nacional de la corresponent especialitat.

  Els aspirants que opten a la plaça de cap de Secció d'Urgència Hospitalària hauran de posseir el títol de llicenciat o graduat en Medicina i ostentar plaça en propietat en la categoria a què concursen.


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Posseir la titulació corresponent.
  c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.
  d) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, en qualsevol servici de salut o Administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.
  e) No excedir l'edat de jubilació.


 • Places

  Descripció de les places

  Descrites en l'annex IV de la convocatòria i modificades per CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 28 d'abril de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmic.


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud d'acord amb el model que figura com annex II a esta convocatòria, acompanyada de:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat.
  c) Currículum professional on consten els mèrits valorables, de conformitat amb el barem establit en l'annex III de la convocatòria, i documentació acreditativa.

  L'acreditació dels mèrits valorables segons barem ha d'efectuar-se en document original o fotocòpia compulsada.
  Pel que fa als treballs i publicacions científiques es podrà aportar fotocòpia sempre que s'especifique la ressenya de la publicació o certificació acreditativa del centre o institució organitzadora, en el cas que es tracte d'aportacions a reunions científiques que no hagen sigut publicades.


 • Lloc de presentació

  Unitats de registre de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a Alacant (c/ Girona, núm. 26.); Castelló de la Plana (pl. Hort Corders, núm. 12.) i València (Gran Via Ferran el Catòlic, núm. 74.) i Gerència de Departament de Salut d'Alcoi (Plaça d'Espanya núm. 2.); o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, fent constar de forma expressa i concreta la plaça a què es desitja optar.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/convocatoria-provision


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar