Detalle Empleo Publico

Provisió de diverses direccions de Servici i de secció assistencials en diferents hospitals

Codi SIA: 3025333
Codi GUC: 63094
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Correcció d'errors (nou termini)
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs específic de mèrits
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Títol de llicenciat o graduat en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista, expedit homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació.
Grup: A1

Requisits

a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats. b) Posseir la titulació corresponent. c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament. d) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, en qualsevol servici de salut o Administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió. e) No excedir l'edat de jubilació. Podran participar en esta convocatòria el personal facultatiu amb nomenament de personal estatutari fix que ostente plaça en l'especialitat a què es concurse en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, així com el personal facultatiu amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que presten servicis en hospitals de titularitat pública amb programa acreditat per a la docència per la comissió nacional de la corresponent especialitat. Els aspirants que opten a la plaça de cap de Secció d'Urgència Hospitalària hauran de posseir el títol de llicenciat o graduat en Medicina i ostentar plaça en propietat en la categoria a què concursen.

Etapa actual:

Correcció d'errors (nou termini)

Termini de presentació: des de: 12-05-2016 fins a: 10-06-2016

Descripció del termini

S'obri nou termini de presentació de sol·licituds, d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7779 d'11/5/2016

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors (nou termini)

Data de publicació: 11-05-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 04-05-2016

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors (nou termini)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.