Detall

Cos de Professors d'Ensenyança Secundària, especialitat en Llengua i Literatura Valenciana.


 • Descripció

  Cos de Professors d'Ensenyança Secundària, especialitat en Llengua i Literatura Valenciana.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits generals

  · Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o cònjuge siga quina siga la seua nacionalitat dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents, o nacional d'algun estat, al qual s'apliquen els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya on s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  · Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques que s'expressen en l'annex III.
  · Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els termes que per a cada un d'estos cossos es descriu en l'annex IV de la present convocatòria.
  · Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.
  · No patir malaltia ni estar afectat/ada per alguna limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.
  · No haver sigut separat per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Documentació / Informació

  Es convoca borsa d'urgència del cos de professors d'Ensenyança Secundària en l'especialitat de Llengua i Literatura Valenciana.


 • Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/per/val/bolsas.htm?cont=168


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar