Detall

Caporals i guàrdies del cos de la Guàrdia Civil.


 • Descripció

  Caporals i guàrdies del cos de la Guàrdia Civil.


 • Organisme


  Ministeri de l'Interior
  Passeig de la Castellana, 5
  28046 Madrid
  Tel.: 900 150 000
  Web:http://www.mir.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  Cal que reunisquen les condicions següents:

  - Posseir la nacionalitat espanyola.
  - No estar privat dels drets civils.
  - No tindre antecedents penals.
  - No trobar-se processat o tindre obert juí oral en algun procediment judicial per delicte dolós.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques.
  - Compromís de portar armes i, si és el cas, arribar a utilitzar-les.
  - Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un altre equivalent o superior o, el compliment d'una de les condicions arreplegades en l'article 41.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

  Així mateix, hauran de complir els requisits següents:

  2.1.9 Tindre complits díhuit (18) anys d'edat l'any de la convocatòria.

  2.1.10 No tindre complida ni complir durant l'any 2016 l'edat de quaranta-un (41) anys.

  2.1.11 Posseir l'aptitud psicofísica necessària, que serà acreditada per mitjà de la superació de les proves que determina l'Orde del Ministeri de la Presidència de 9 d'abril de 1996 i les seues modificacions, a excepció dels exercicis físics que es realitzaran d'acord amb els criteris, orde i marques establits en l'apèndix II de la present convocatòria.

  2.1.12 No tindre tatuatges que continguen expressions o imatges contràries als valors constitucionals, autoritats o virtuts militars, que suposen descrèdit per a l'uniforme, que puguen atemptar contra la disciplina o la imatge de la Guàrdia Civil en qualsevol de les seues formes, que reflectisquen motius obscens o inciten a discriminacions de tipus sexual, racial, ètnic o religiós. Així mateix, tampoc es permeten els tatuatges, argolles, espigues i insercions, automutilacions o semblants que puguen ser visibles vestint les diferents modalitats dels uniformes d'ús general del Cos de la Guàrdia Civil la denominació de les quals, composició i utilització s'arrepleguen en l'Orde General núm. 12 de 28 de desembre de 2009 («Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil» núm. 1, de 12 de gener de 2010) i en l'Orde INT/77/2014, de 22 de gener, per la qual es regula l'ús general de l'uniforme del cos de la Guàrdia Civil i les seues modificacions posteriors.


 • Taxa ordinària


  11,21 €


  Descripció de la taxa

  Pagament Presencial:
  * Opció «INSCRIPCIÓ»: cal descarregar de la web http://ingreso.guardiacivil.es» l'imprés model 790 en suport paper, per triplicat, per a fer efectiu el pagament de les taxes en qualsevol entitat col·laboradora (bancs, caixes o cooperatives de crèdit).

  Pagament telemàtic:
  * Opció «AMB CERTIFICAT DIGITAL»: des de la pàgina «http://ingreso.guardiacivil.es», que permet una inscripció íntegrament electrònica, pagament de taxes, firma electrònica de la sol·licitud, enviament d'esta al Registre electrònic i obtenció del justificant del dit enviament.

  Pagament telemàtic des de l'adreça «http://www.aeat.es»:
  També podran abonar els drets d'examen amb caràcter voluntari i alternatiu, els aspirants que disposen de firma electrònica i un compte obert en una entitat col·laboradora en la gestió recaptatòria, establint connexió amb l'adreça «http://www.aeat.es». Una vegada efectuat el pagament l'entitat col·laboradora generarà el número de referència completa (NRC) que serà enviat al terminal de l'interessat que al seu torn el transmetrà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que, després d'efectuar les comprovacions oportunes, enviarà un missatge a l'interessat de confirmació de la realització de l'ingrés. Este missatge de confirmació permetrà la impressió del model 790 (taxa 093) omplit i pagat. En el model així imprés figurarà el NRC i servirà a l'aspirant com a justificant del pagament de la taxa 093 per drets d'examen.

  Pagament en l'estranger:
  Els qui presenten la seua sol·licitud en l'estranger podran efectuar l'ingrés en el compte restringit següent:
  Títol del compte: Tresor Públic. Ministeri de l'Interior. Compte restringit per a la recaptació de taxes en l'estranger.
  Entitat: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
  Número de compte: ES10 0182 2458 10 0200006043.


 • Exempció / Reducció taxes

  Exempcions:

  - Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de publicació d'esta resolució i, en este termini no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequat ni s'hagueren negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al Salari Mínim Interprofessional.
  La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà de l'oficina del Servici Públic d'Ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes, es realitzarà per mitjà d'una declaració escrita de l'aspirant.

  - Els qui acrediten ser membres de família nombrosa classificada en la «categoria especial», als efectes de la qual s'adjuntarà fotocòpia del títol oficial, en vigor, acreditatiu de tal condició i expedit per la corresponent Comunitat Autònoma.

  - Les víctimes del terrorisme, entenent per tals les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten per mitjà de sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts.


 • Places

  Nombre de places

  865

  Descripció de les places

  - (865) places lliures.
  - (175) places per als alumnes del Col·legi de Guàrdies Jóvens.


 • Documentació / Informació


  La sol·licitud d'admissió a este procés selectiu es realitzarà directament des de la pàgina web:http://ingreso.guardiacivil.es i omplint el model de sol·licitud d'admissió a les proves selectives d'ingrés per mitjà d'alguna de les opcions següents:

  * Opció «Amb certificat digital»:
  Permet una inscripció íntegrament electrònica, pagament de taxes, firma electrònica de la sol·licitud, enviament d'esta al Registre electrònic i obtenció del justificant del dit enviament. Els interessats només hauran de seguir els passos i instruccions que la mateixa inscripció els vaja sol·licitant.

  Opció «Inscripció»: Els interessats seguiran els passos següents:
  a) Obtindre l'alta en el sistema, on se sol·licitarà a l'aspirant una sèrie de dades identificatives i se li requerirà un compte de correu electrònic actiu, al qual li serà enviat un enllaç d'activació. Després de l'activació haurà d'accedir novament per a omplir la resta de dades de la seua inscripció.
  b) Omplir el número de la Seguretat Social o el número d'afiliació a la Seguretat Social (NSS/NAF). El número de la Seguretat Social es podrà sol·licitar en l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social en què radique el domicili de l'aspirant o en l'enllaç (http://www.seg-social.es/Internet_1/ Masinformacion/TramitesyGestiones/ObtenciondelNumerod44084/index.htm).
  c) Descarregar l'imprés model 790 en suport paper per triplicat (exemplar per a la Direcció d'Ensenyança, exemplar per a l'entitat col·laboradora i exemplar per a l'interessat) per a fer efectiu el pagament de les taxes de drets d'examen dins del termini de presentació d'instàncies, en qualsevol entitat col·laboradora (bancs, caixes o cooperatives de crèdit).
  d) Accedir novament a l'aplicació per a omplir les dades referents al pagament de taxes i la resta de dades.
  e) Els aspirants que estiguen exempts del pagament de les taxes d'examen, ompliran les dades dels títols que els eximisquen d'això (títol de família nombrosa de categoria especial, certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació o sentència judicial ferma o resolució administrativa que reconega la condició de víctima del terrorisme). Estos aspirants no han d'omplir els punts c) i d).
  f) Els aspirants amb dret a bonificació pel títol de família nombrosa de categoria general, a més de les dades referides al pagament de taxes, hauran d'introduir les dades del títol de família nombrosa corresponent.
  g) Generar, una vegada finalitzat el procés d'ompliment de dades, els exemplars per a la Direcció d'Ensenyança i per a l'interessat.


 • Lloc de presentació

  Els aspirants que sol·liciten l'admissió al procés selectiu per mitjà de l'opció "INSCRIPCIÓ" Hauran de presentar els documents de sol·licitud directament en les zones, comandàncies, companyies i llocs territorials de la Guàrdia Civil, comissaries de policia, en les oficines de Correus o per qualsevol dels procediments previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la remissió de l'exemplar per a l'Administració, degudament firmat, a la Direcció d'Ensenyança de la Guàrdia Civil, c/ Guzmán el Bueno 110, 28003 Madrid.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ingreso.guardiacivil.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar