Detall

Monitors socioculturals.


 • Descripció

  Monitors socioculturals.


 • Organisme

  Orpesa/Oropesa del Mar
  Calle Doña Laura de Cervellón, 5A
  Tel:964310100
  Fax:964310066


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'art. 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del 30 d'octubre pel qual s'aprova text refós de l'Estatut de l'Empleat Públic.

  b) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  d) Estar en possessió del títol de graduat en Batxiller, formació professional de segon grau o equivalent o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data de finalització de presentació d'instàncies. En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida per l'administració competent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió i presentar-se la credencial que acredite la seua homologació. Correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols.

  e) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.

  f) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'alcalde president de l'Ajuntament d'Orpesa i s'utilitzarà la instància model que s'acompanya amb les bases de la convocatòria (annex II) i que es troba en la web municipal http://www.oropesadelmar.es/empleopublico.php.)

  Les instàncies s'acompanyaran amb:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Curriculum vitae, amb relació detallada i concreta de la documentació valorable en fase de concurs, documentació que haurà de presentar-se en original o en fotocòpia compulsada.
  d) Projecte de l'activitat per a l'Escola d'Estiu, que haurà de constar almenys d'objectius, metodologia de treball, calendari d'activitats i recursos materials. Es valorarà el contingut, la claredat expositiva, l'estructura, la redacció, la correcció gramatical i la presentació. Qualsevol plagi, còpia o cita sense referenciar serà avaluada amb zero punts. La presentació d'una memòria d'anys anteriors serà avaluat amb zero punts.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de 9:00 a 14:00 hores o per algun dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.oropesadelmar.es/empleopublico.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar