Detall

Monitors de natació.


 • Descripció

  Monitors de natació.


 • Organisme

  Biar
  Plaza Constitución, 1
  Tel:965810374
  Fax:965810833


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu Mitjà i a més el de Monitor de Natació expedit per la Federació Nacional de Natació o comunitat autònoma.


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà/ana de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o estrangers amb residència legal a Espanya, en els termes que la llei estatal regule esta matèria.
  b)Tindre complits 16 anys d'edat.
  c) Estar en possessió, com a mínim, del títol de Tècnic Esportiu Mitjà (RD 1363/2007, de 24 d'octubre), en les seues diverses modalitats i a més el Monitor de Natació, expedit per la Federació Nacional de Natació o Comunitat Autònoma.
  d) No patir malaltia o defecte físic o psicològic que impedisca l'exercici de les funcions de la plaça.
  e) No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professió o ofici, per sentència ferma.
  f) No trobar-se incurs en cap de les causes d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.
  g) No haver sigut separat, en virtut d'expedient disciplinari, del servici de cap Administració Pública.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  Per mitjà de l'ingrés en el compte ES44 0081 1085 82 0001023503


 • Documentació / Informació

  El model de sol·licitud per a participar en les proves selectives serà subministrat en l'Oficina d'Informació i Registre de l'Ajuntament i en la pàgina web (www.biar.es), en ella hauran de manifestar que reunixen totes les condicions i requisits, i acompanyaran la instància amb la documentació següent:
  - Fotocòpia compulsada del DNI o equivalent en el cas d'estrangers.
  - Fotocòpia compulsada de les titulacions acreditatives.
  - Currículum vitae. Caldrà adjuntar els originals o fotocòpies compulsades dels documents acreditatius dels mèrits objecte de la baremació.
  - Justificant d'haver abonat la taxa.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies es presentaran en hores hàbils, en el Registre General de l'Ajuntament (plaça de la Constitució, número 5), o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.biar.es/convocatoria-y-bases-para-la-creacion-de-una-bolsa-de-monitores-de-natacion/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar