Detalle Empleo Publico

Cos superior tècnic d'Enginyeria en Informàtica, A1-06, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 5/15.

Codi SIA: 63129
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Enginyeria en Informàtica, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari
Grup: A1
Nº Places totals: 8

Places

Descripció de places:

Els 8 llocs de treball corresponen: Torn d'accés lliure: 7 llocs Torn de persones amb diversitat funcional: 1 lloc.

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu. 2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Titulació: estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria en Informàtica, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al Cos, o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació. 4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. 6. Podran optar al torn de persones amb diversitat funcional aquelles persones aspirants, que complint els requisits anteriors, posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33% i que el formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1.

Etapa actual:

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Publicació

Documentació

L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 16 de setembre de 2019, a les 09.00 hores, en les seus següents, segons la província en la qual hagen obtingut destinació: b) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia, Interior, Administració Pública, carrer Major, 78, 12001 Castelló de la Plana. c) Conselleria de Justícia, Interior, Administració Pública, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, carrer de la Democràcia 77, torre 4, 5a planta, a València

Llistat d'etapes

Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 20-08-2019

Nomenament

Data de publicació: 20-08-2019

Places disponibles

Data de publicació: 03-06-2019

Convocatòria acte d'elecció de destinació dels aprovats. Termini de recurs

Data de publicació: 31-05-2019

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 03-04-2019

Correcció d'errors (llista definitiva d'aprovats)

Data de publicació: 29-01-2019

Llista definitiva d'aprovats. Termini de recurs

Data de publicació: 25-01-2019

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 21-12-2018

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 01-10-2018

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 28-09-2018

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 3r exercici

Data de publicació: 22-05-2018

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 11-04-2018

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 2a prova). Termini de recurs

Data de publicació: 06-04-2018

Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 2n exercici

Data de publicació: 31-01-2018

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 12-12-2017

Correcció d'errors (fase d'oposició: llista d'aprovats)

Data de publicació: 11-12-2017

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 09-11-2017

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova). Termini d'al·legacions

Data de publicació: 09-11-2017

Correcció d'errors (llista definitiva d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 23-10-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 29-09-2017

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 19-05-2017

Informació d'interés

Data de publicació: 04-05-2017

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 28-03-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 15-09-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 13-05-2016

Tornar al llistat d'etapes

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano