Detall

Treball social


 • Descripció

  Treball social


 • Organisme

  Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
  Av. Teniente Flomesta s/n. Palacio Regional
  30001 Múrcia
  Tel:968 36 26 06/07


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  - Amb caràcter previ a la publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, els aspirants dels altres estats membres de la Unió Europea o d'estats extracomunitaris la llengua oficial dels quals no siga el castellà, hauran d'acreditar el seu coneixement per mitjà de la realització d'una prova, en la qual exclusivament es comprovarà que posseïxen el nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita del castellà.

  No obstant això, no hauran de realitzar esta prova els qui estiguen en possessió del diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell B1), regulat pel Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

  També estaran exempts de realitzar la dita prova, els estrangers que acrediten haver prestat servicis en qualsevol administració pública espanyola durant almenys un any o ja hagen superat la dita prova en alguna convocatòria anterior i els que hagen obtingut una titulació acadèmica espanyola.


 • Requisits generals

  - Hauran de posseir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea, així mateix podran participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.

  Igualment, podran participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  - Estar en possessió de la titulació de diplomatura en Treball Social o grau en Treball Social o en condicions d'obtindre'l per haver abonat els drets per a la seua expedició.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació si és el cas. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.

  - Estar en possessió del permís de conduir classe B, antic B1.

  Per a poder participar pel torn de discapacitat els aspirants han de tindre reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, les limitacions de la qual siguen compatibles amb les funcions a exercir.


 • Taxa ordinària

  38,78 €


  Descripció de la taxa

  Una vegada omplida la sol·licitud a través de la web i imprés el "document definitiu", l'abonament de la taxa es farà a través d'una de les dos possibles formes de pagament següents:
  * Presencial:
  Per ingrés en les entitats col·laboradores següents, segons els corresponents codis de transacció Caldrà presentar una còpia de la sol·licitud:
  BANCO POPULAR ESPAÑOL CbrTrbCCAA
  BANCO SABADELL CAM IC2300
  BANKINTER A228
  LA CAIXA RCA (F5)
  BBVA TRN1375
  CAJA RURAL CENTRAL TLPVT555
  BANCO POPULAR HIPOTECARIO ESP474
  CAJA R. REGIONAL S. AGUSTIN EXP125
  BANKIA - TX117
  CAJAMAR HACIEN
  BANCO MARE NOSTRUM TRANS290
  RURALCAJA EXP124
  BANCO SANTANDER R.E.T.O

  * Telemàtic: a través dels servicis de banca electrònica de les entitats col·laboradores que se citen a continuació. Per a això haurà de tindre contractat prèviament este servici amb l'entitat i accedir al lloc web corresponent.
  BANCO MARE NOSTRUM (INTELVIA)
  BBVA (BBVA NET)
  BANCO SABADELL CAM
  BANKINTER (EBANKINTER.COM)
  LA CAIXA (LINEA ABIERTA)
  BANCO POPULAR ESPAÑOL (BANK ON LINE)


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  - Les persones que acrediten la seua condició de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% en el moment del meritació de la taxa.
  Els imports de la Taxa actualitzats per la Llei 1/2016, de 5 de febrer, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia per a l'exercici 2016, seran:
  Taxa carnet de desocupació: 19,39 €
  Taxa carnet jove: 31,02 €


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Torn lliure: 4 places.
  Torn discapacitats: 1 plaça.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud a omplir a través del formulari web que està disponible en l'adreça d'internet www.carm.es (Atenció a la Ciutadania en l'enllaç "Oferta d'Ocupació i borses de treball.") o directament en la direcció www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/ (enllaç "Instàncies per a les oposicions a la CARM").

  Una vegada finalitzat este procés haurà d'imprimir la sol·licitud com a "document definitiu" (No haurà d'omplir-se, en cap cas, la sol·licitud en paper, sent exclusivament vàlida l'emesa telemàticament).

  L'ompliment de la sol·licitud es regirà pel que establix la base general 3.2 de l'Orde de 17 de Juny de 2004, de la Conselleria d'Hisenda, i no s'hi aplica el que disposa l'apartat 3.2.1 de la dita base. (https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8726&IDTIPO=60&RASTRE=c282$m3501,3612,2706)


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds podrà efectuar-se en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores que s'indiquen en la convocatòria. Així mateix, es podran presentar en els llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar