Detall

Enginyer Forestal


 • Descripció

  Enginyer Forestal


 • Organisme

  Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
  Plaça de SAN Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid
  Telèfons: 91 597.6577- 78 i 91 597.6695
  Tel:91 347 55 98


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol d'Enginyer Forestal o el títol que habilite per a l'exercici d'esta professió regulada, segons establixen les directives comunitàries.

  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del corresponent certificat d'equivalència. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.


 • Requisits generals

  1 Tindre la nacionalitat espanyola.
  2 També podran participar, com personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques:

  a) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  b) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que siguen dependents.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  Els aspirants no residents a Espanya inclosos en l'apartat b), així com els estrangers inclosos en els apartats c) i d), hauran d'acompanyar la seua sol·licitud, amb el document que acredite les condicions que s'al·leguen.

  3. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  4. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  5. No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales de funcionaris, ni pertànyer al mateix cos, escala o especialitat a les proves selectives del qual es presenten.

  En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària


  29,89 €


  Descripció de la taxa

  Els interessats podran realitzar el pagament de les taxes:

  - Telemàtic: a través d'Internet en el portal del ciutadà www.administracion.gob.es

  - Presencial: hauran d'omplir prèviament el formulari 790, a través del punt d'accés generalhttp://administracion.gob.es/PAG/modelo 790 que constarà de tres còpies («exemplar per a l'Administració», «exemplar per a l'interessat» i «exemplar per a l'entitat col·laboradora»), finalment, es presentarà l'original de la sol·licitud impresa (els tres exemplars), en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de les que actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària.

  Les sol·licituds subscrites en l'estranger podran abonar-se:

  - Directament en qualsevol oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
  - Per mitjà de transferència des de qualsevol entitat bancària estrangera (aquelles el codi IBAN de les quals no comence per ES), al compte corrent número 0182-2370-49-0200203962 (codi IBAN: ES06, codi Bic: BBVAESMMXXX) del Banc Bilbao Biscaia Argentaria, a nom de «Tresor Públic Drets d'examen».


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de la taxa per drets d'examen:
  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, les quals hauran d'acompanyar la sol·licitud amb el certificat acreditatiu de tal condició.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria, en els termes que preveu l'apartat dotzé 5.b) de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre.
  Estes persones hauran d'acompanyar la sol·licitud amb els documents següents:
  1. Certificat emés pels servicis públics d'ocupació sobre la seua condició de demandants d'ocupació en què conste que no han rebutjat oferta d'ocupació adequat, ni s'han negat a participar en accions de promoció, formació o reconversió professional.
  2. Declaració jurada o promesa escrita del sol·licitant de no tindre rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la Família Nombrosa (BOE del 19). D'esta manera tindran dret a una exempció del 100% de la taxa els membres de famílies de categoria especial i a una bonificació del 50 % els membres de les famílies de la categoria general.
  La condició de la família nombrosa s'acreditarà per mitjà de fotocòpia del corresponent títol actualitzat, haurà de ser adjuntat a la sol·licitud.
  d) La víctimes del terrorisme: S'entén per tals, les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten per mitjà de sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts, d'acord amb la disposició final quinta de la Llei Orgànica 9/2015, de 28 de juliol que afig un nova lletra a l'apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de novembre.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Accés lliure: 2 places.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen participar en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud 790 que serà facilitat gratuïtament en Internet en la pàgina web www.administracion.gob.es (Ocupació pública i beques; Inscripció en proves selectives; Omplir i imprimir el formulari de sol·licitud), per qualsevol dels mitjans següents:

  * Telemàtic:
  A través del registre electrònic de la seua sol·licitud i el pagament telemàtic de les taxes per Internet en el portal del ciutadà www.administracion.gob.es (Ocupació pública i beques; Inscripció en proves selectives; Omplir, pagar i presentar a través d'Internet) o en el portal del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques www.minhap.gob.es (Servicios-Empleo públic. Inscripció en proves selectives).

  * Presencial:
  En suport paper, hauran d'omplir prèviament el formulari 790, a través del punt d'accés generalhttp://administracion.gob.es/PAG/modelo 790.
  Una vegada omplits, en l'esmentada pàgina, totes les dades del dit formulari, hauran de polsar en la part inferior del mateix sobre l'opció «generar sol·licitud». D'esta manera, es generarà el document que, en imprimir-lo a continuació en suport paper, constarà de tres còpies («exemplar per a l'Administració», «exemplar per a l'interessat» i «exemplar per a l'entitat col·laboradora»).
  En la sol·licitud haurà de constar que s'ha realitzat el dit ingrés per mitjà de validació de l'entitat col·laboradora a través de certificació mecànica o, a falta d'això, de segell i firma autoritzada de la mateixa en l'espai reservat a estos efectes.

  Les sol·licituds subscrites en l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. S'hi acompanyarà el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen


 • Lloc de presentació

  La presentació de la sol·licitud es realitzarà telemàticament (www.administracion.gob.es) per mitjà del procediment descrit o en els registres generals del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (passeig Infanta Isabel, 1, Madrid, i plaça de San Juan de la Cruz, s/n, Madrid), així com en els registres de les delegacions i subdelegacions del Govern de l'Administració General de l'Estat, sense perjuí del que disposa l'apartat dotzé de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre, per la qual s'establixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a ingrés o accés en cossos o escales de l'Administració General de l'Estat.
  Les sol·licituds subscrites en l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.magrama.gob.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.