Detall

Vigilant de vies urbanes i rurals


 • Descripció

  Vigilant de vies urbanes i rurals


 • Organisme

  Montanejos
  Plaza España, 1
  Tel:964131032
  Fax:964131337


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  Disposar del permís de circulació B1


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola
  b) Ser major de 18 anys i menor de 65 anys
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) No haver sigut separat del servici per expedient disciplinari o inhabilitat en els termes establits en l'article 56.1.d) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Els requisits exigits hauran de reunir-se per les persones interessades en la data en què expire el termini de presentació d'instàncies.
  e) Estar en possessió del Graduado escolar


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ingressarà en el compte de CAJAMAR número de compte ES75 3058 7418 5227 3200 0026


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La present convocatòria té per objecte cobrir la plaça per mitjà de la contractació temporal de personal, per raó d'acumulació de tasques, per un període de fins a 6 mesos (juny a octubre i Setmana Santa), coincidint amb els mesos de major afluència de turistes.
  Característiques de la plaça:
  - Plaça enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala servicis especials, categoria personal d'oficis; grup de classificació C, subgrup C2 dels previstos per l'article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, nivell de complement de destinació 15.
  - El lloc de treball serà exercit a jornada completa, de dilluns a diumenges i horari laboral flexible en relació a les necessitats del servici.


 • Documentació / Informació

  Els interessats tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal www.montanejos.es

  A la instància s'acompanyaran els documents següents:
  - Fotocòpia compulsada del DNI.
  - Fotocòpia compulsada del document que acredite la titulació requerida
  - Justificant d'haver pagat els drets d'examen.
  - Fotocòpia compulsada del permís de conduir classe B


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran d'entregar-se en l'oficina de l'Ajuntament de dilluns a divendres i de 9 a 13:30 hores.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.montanejos.sedelectrónica.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.