Detalle Empleo Publico

Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, A2-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 11/15.

Codi SIA: 63178
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Enginyeria Tècnica en Informàtica, o bé, títol universitari oficial de grau en Informàtica
Grup: A2
Nº Places totals: 3

Places

Descripció de places:

Els 3 llocs convocats corresponen al torn d'accés lliure.

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu. 2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Titulació: estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria Tècnica en Telecomunicació, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al Cos, o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació. 4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. 6. Podran optar al torn de persones amb diversitat funcional aquelles persones aspirants, que complint els requisits anteriors, posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33% i que el formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1.

Etapa actual:

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 04-02-2019

Nomenament

Data de publicació: 04-02-2019

Places disponibles

Data de publicació: 14-12-2018

Acte elecció de destinació

Data de publicació: 14-12-2018

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 21-11-2018

Puntuació final (fases d'oposició i concurs). Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs

Data de publicació: 24-10-2018

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 20-09-2018

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 18-07-2018

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 3r exercici

Data de publicació: 30-05-2018

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 2a prova). Termini de recurs

Data de publicació: 26-03-2018

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 26-03-2018

Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 2n exercici

Data de publicació: 15-02-2018

Correcció d'errors (llista d'aprovats)

Data de publicació: 06-02-2018

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 27-12-2017

Llistat provisional d'aprovats 1r exercici.

Data de publicació: 27-11-2017

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 22-11-2017

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova). Termini d'al·legacions

Data de publicació: 20-11-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 18-10-2017

Informació d'interés

Data de publicació: 04-05-2017

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 28-03-2017

Correcció d'errors (llista provisional d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 06-10-2016

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 05-10-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 20-05-2016

Tornar al llistat d'etapes

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano