Detall

Trabajadors/ores socials


 • Descripció

  Trabajadors/ores socials


 • Organisme

  Burriana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964510062
  Fax:964510955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. Les persones aspirants hauran de reunir les condicions previstes en l'article 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic:
  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de l'esmentat text legal.
  - Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  2. Estar en possessió del títol de diplomatura o grau en treball social o equivalent o complides les condicions per a obtindre abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Es faran efectius en la Caixa Rural Borriana/Grup cooperatiu Cajamar, número de compte IBAN ES55 3112-7473-1627-3200-0029 o per mitjà de gir postal telegràfic. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà de l'oportú justificant d'haver-la ingressat, que s'adjuntarà a la de sol·licitud.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I i que els serà facilitada en l'Oficina d'Atenció a la Ciudadania-OAC (Pl. Major, núm. 1, baixos) i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica http://burriana.sedelectronica.es/board/)

  S'acompanyarà la sol·licitud amb:
  1. Fotocòpia simple del DNI
  2. Fotocòpia simple de la titulació exigida: títol de diplomatura o grau en treball social o equivalent.
  3. Justificant d'haver ingressat la taxa corresponent (en cap cas la mera presentació i pagament de l'esmentada taxa suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma corresponent, de l'imprés de sol·licitud).
  4. Fotocòpia simple dels documents acreditatius dels mèrits al·legats, d'acord amb el barem de mèrits que s'establix en la base 7. Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies NO s'admetrà documentació acreditativa dels dits mèrits. Els originals, per a la seua compulsa per esta administració, hauran de presentar-se en el moment de la firma del nomenament, si és el cas.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'entrada de documents d'este Ajuntament, una vegada abonada la taxa.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú. En este cas, també hauran d'enviar per fax còpia de la sol·licitud (núm. 964510955).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://burriana.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar