Detall

Auxiliar d'Informàtica.


 • Descripció

  Auxiliar d'Informàtica.


 • Organisme

  Orpesa/Oropesa del Mar
  Calle Doña Laura de Cervellón, 5A
  Tel:964310100
  Fax:964310066


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  A) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut de l'Empleat Públic.
  B) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  C) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  D) Estar en possessió del títol de graduat en ESO, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent o tindre complides les condicions per a l'obtenció en la data de finalització de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida per l'Administració competent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió la credencial que acredite la seua homologació i presentar-la. Correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols.
  E) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.
  F) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, on haja estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateix termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació


  La instància model per a prendre part en este procés és la que apareix com annex II en les bases, publicades en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, i es poden consultar en la pàgina web municipal http://www.oropesadelmar.es/empleopublico.php)

  A la instància s'acompanyarà amb:
  - Fotocòpia compulsada del DNI.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  - Relació detallada i concreta de la documentació valorable en fase de concurs, documentació que haurà de presentar-se en original o en fotocòpia compulsada.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de 9:00 a 14:00 hores o per algun dels mitjans previst en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per Llei 4/1999.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.oropesadelmar.es/empleopublico.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar