Detall

Auxiliars administratius.


 • Descripció

  Auxiliars administratius.


 • Organisme

  Moncofa
  Plaza Constitución, 1
  Tel:964580421
  Fax:964580348


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del TREBEP.
  b) Estar en possessió del Graduat Escolar, FP1 o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant certificació expedida a este efecte per l'Administració competent. En el mateix sentit, hauran d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions acreditat mitjançant Certificat Mèdic Oficial.
  d) Tindre complits setze anys, sense excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici d'ocupacions públiques, en els termes de l'article 56.1 d) del TREBEP.


 • Taxa ordinària


  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Drets d'examen conforme l'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D'EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES http://moncofa.com/es/recaudacion/).

  Ingrés drets d'examen:

  En compliment de l'ordenança fiscal reguladora, normes de gestió, article 7.1, el sistema d'ingrés serà el d'autoliquidació.

  S'ha establit el següent compte bancari per a realitzar l'ingrés:

  La Caixa ES77 2100 4686 03 0200020662

  En el justificant de l'ingrés es farà constar:

  Nom i cognoms
  Motiu: taxa examen de què es tracte

  El justificant de l'ingrés adjuntarà a la sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes

  Quedaran exempts del pagament de les taxes les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

  La tarifa establida es veurà reduïda en un 90% quant el subjecte passiu es trobe en situació de desocupació en el moment del meritació de la taxa.
  La situació de desocupació s'acreditarà per mitjà de certificació expedida per l'Oficina d'Ocupació competent.


 • Documentació / Informació

  Las instancias, que se ajustarán al modelo establecido en el Anexo I de estas Bases, solicitando tomar parte en las pruebas selectivas se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación.

  A la solicitud deberán acompañarse:

  - Fotocopia compulsada del DNI o del pasaporte.
  - Titulación académica (original o copia compulsada).
  - Justificante de haber ingresado los derechos de examen.

  Los méritos que integran la fase de concurso se acreditarán en el momento de presentación de instancias con la documentación que acredite estar en posesión de los mismos, mediante originales o fotocopias compulsadas.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Corporació (Plaça de la Constitució, 1) o en les altres formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://moncofa.com/es/personal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar