Detall

Educardor/a infantil


 • Descripció

  Educardor/a infantil


 • Organisme

  Castelló de Rugat
  Plaça Constitucio, 7
  Tel:962883010
  Fax:962814040


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o ostentar el dret de lliure circulació de treballadors d'acord amb els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea
  i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació dels treballadors. També serà d'aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols, dels nacionals d'altres estats membres de la UnióEuropea, sempre que no estiguin separats de dret, o els seus descendents i els del seucònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint anys omajors d'aquesta edat dependents. Només per a supòsits de contractació laboral, podran accedir, a més dels anteriors, els estrangers residents a Espanya, deacord amb la Llei Orgànica 4 / 2.000, de gener 11.
  b) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  c) Tenir complits 16 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçada o de qualsevol altra que puga establir-se per Llei.
  d) No haver estat separat o separada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari, amb caràcter ferm mitjançant expedient disciplinari del servei de quasevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari.
  En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública
  e) Estar en possessió del títol.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Contractació temporal de 2 Educadors / es Infantils, per al curs escolar 2016-2017, a jornada completa.


 • Documentació / Informació

  Instància, a les que s'adjuntaran:
  -Còpia del Document Nacional d'Identitat o equivalent.
  -Còpia compulsada de la titulació exigida.
  -Documentació acreditativa dels mèrits.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'ajuntament o en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, Llei 30/1992.
  Si l'aspirant no presenta la instància al Registre General de l'Ajuntament de Castelló de Rugat, haurà d'advertir-ho al mateix comunicant-ho en el fax 962814040 indicant la data i l'organisme en el qual ha presentat la instància, com a
  màxim l'últim dia hàbil de terminació del termini de presentació d'instàncies.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castelloderugat.es/page/contractacio-laboral-temporal-dun-mestre-mestra-lescola-infantil


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar