Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme


  Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència
  Plaça Castilla y León, 1
  47008 Valladolid
  Web:http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/1188637390871/_/_/1142233481711?asm=jcyl


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  * Nacionalitat:
  - Ser espanyol o nacional d'un estat membre de la Unió Europea, o nacional d'algun estat al qual se li aplique la lliure circulació de treballadors, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
  - També podrà participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals dels Estats esmentats, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del cònjuge menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  * Edat: Tindre complits setze anys d'edat i, si és el cas, no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  * Titulació: estar en possessió, almenys, d'un nivell de titulació equivalent al títol de Batxiller, o al d'un títol de Formació Professional de segon grau o Formació Professional de grau mitjà, o estar en condicions d'obtindre'l a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite l'homologació del títol. Este requisit no serà exigible als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  * Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies del cos a què aspira accedir.
  * Habilitació: no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se incurs en inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent, ni haver sigut sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  * Altres requisits: no pertànyer al mateix cos a les proves selectives del qual es presenta.


 • Taxa ordinària


  15,40 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa per drets d'examen és l'establit en l'Orde EYH/28/2016, de 21 de gener («BOCiL.» de 26 de gener), per la qual s'acorda la publicació de les tarifes de les taxes vigents a partir del dia 1 de gener de 2016.

  El pagament de la taxa es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:

  * Telemàtic: En omplir el formulari «sol·licitud d'admissió a proves selectives» a què s'accedix des de la pàgina webhttp://www.empleopublico.jcyl.es . Omplir el model 046 de pagament telemàtic de la taxa per drets d'examen, a què s'accedix a través de l'enllaç http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_.
  Es necessari posseir un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats.

  * Presencial:
  Una vegada omplit el formulari «sol·licitud d'admissió a proves selectives» a través de l'enllaç http://www.empleopublico.jcyl.es, es generarà el document de sol·licitud i el 046 de pagament en finestreta de la taxa per drets d'examen; a continuació haurà de polsar en «IMPRIMIR» i «GUARDAR»; s'imprimiran dos còpies de la sol·licitud («Exemplar per a l'Administració» i «Exemplar per a l'interessat»). Cada sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu únic (no són vàlides les fotocòpies). Junt amb el model de sol·licitud s'imprimiran també tres còpies del model 046, que utilitzarà per a el pagament de la taxa.

  Finalment, haurà d'ingressar la taxa per drets d'examen, la qual cosa pot realitzar de dos formes distintes:
  - Presentant els exemplars del model 046 en qualsevol entitat col·laboradora de les arreplegades en l'adreça d'internet http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284561102356/_/_/_
  o
  - Presentant els exemplars del model 046 en qualsevol oficina del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, en el compte restringit ES39-0182-5579-85-0202358969 «Compte restringit recaptació drets d'examen»; en este cas, haurà d'anotar de forma manual el número de compte en l'esmentat document d'ingrés.

  * Las sol·licituds que es cursen en l'estranger per mitjà de la seua presentació en les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents.
  A la sol·licitud haurà d'acompanyar-se el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen. L'ingrés podrà efectuar-se directament en qualsevol oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o per mitjà de transferència des de qualsevol entitat bancària al compte restringit ES39-0182-5579-85-0202358969 «Compte restringit recaptació drets d'examen».


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:

  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
  b) Els membres de les famílies nombroses que tinguen reconeguda esta condició, sempre que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, del subjecte passiu de la taxa no supere 18.900 euros en tributació individual o 31.500 en tributació conjunta.

  Estes exempcions s'acreditaran junt amb la sol·licitud en el moment de la seua presentació.


 • Places

  Nombre de places

  25

  Descripció de les places

  Torn accés lliure: 21 places.
  Torn discapacitats: 4 places.


 • Documentació / Informació


  La presentació de la sol·licitud es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:

  * Telemàticament:
  En el Registre Telemàtic de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó. Per a això haurà de seguir els passos següents:
  1. Omplir el model 046 de pagament telemàtic de la taxa per drets d'examen, a què s'accedix a través de l'enllaçhttp://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributs/és/Plantilla100/1284270174781/_/_/_.
  .
  No hauran de realitzar este tràmit els qui estiguen exempts de pagament.

  2. Realitzat el pagament telemàtic de la taxa, haurà d'omplir el formulari «sol·licitud d'admissió a proves selectives» al qual s'accedix des de la pàgina web http://www.empleopublico.jcyl.es. En el formulari haurà d'omplir els tretze dígits identificatius del 046. Omplit el formulari polsarà en «ENVIAR» i es generarà la sol·licitud telemàtica. A continuació polsarà en «FIRMAR I REGISTRAR». El tràmit es donarà per acabat una vegada que es mostre el registre electrònic de la sol·licitud.
  És necessari com a requisit previ per a la inscripció posseir un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats.
  Si la sol·licitud ha d'anar acompanyada de documentació addicional, esta podrà adjuntar-se escanejada o presentar-se en els llocs previstos en el punt 4 d'esta convocatòria.

  * Presencialment, en suport paper, seguint els passos següents:

  1. Omplir el formulari «sol·licitud d'admissió a proves selectives» a través de l'enllaç http://www.empleopublico.jcyl.es. Una vegada omplits en pantalla totes les dades sol·licitades, en polsar en «ENVIAR» es generarà el document de sol·licitud i el 046 de pagament en finestreta de la taxa per drets d'examen.

  2. A continuació haurà de polsar en «IMPRIMIR» i «GUARDAR»; s'imprimiran dos còpies de la sol·licitud («Exemplar per a l'Administració» i «Exemplar per a l'interessat»). Cada sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu únic (no són vàlides les fotocòpies). Junt amb el model de sol·licitud s'imprimiran també tres còpies del model 046, que utilitzarà per a el pagament de la taxa.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol dels oficines i punts d'informació i atenció al ciutadà de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó que és relacionen en l'annex V, o en qualsevol dels centres oficials a què és referix i en la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú. Si es presenta en els oficines de Correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè puguen ser segellades abans de ser certificades.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.empleopublico.jcyl.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar