Detall

Facultatiu Especialista d'Àrea de Radiodiagnòstic.


 • Descripció

  Facultatiu Especialista d'Àrea de Radiodiagnòstic.


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament de Sanitat
  Edifici Via Universitas, 36 - 8a planta
  50071 - Saragossa
  Tel:976714000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, quant a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Estar en possessió del títol oficial de metge especialista en la categoria expedit pel Ministeri d'Educació, o en condicions d'obtindre'l dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació pel Ministeri d'Educació, o en condicions d'obtindre dins del termini de presentació de sol·licituds.
  c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions i tasques pròpies de la categoria i especialitat convocada.
  d) Tindre complits setze anys, i no excedir l'edat de jubilació forçosa de 65 anys.
  e) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol Servici de Salut o Administració Pública, en els sis anys anteriors, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni per a l'exercici de la professió de Metge.
  En el cas dels nacionals d'altres Estats mencionats en l'apartat A), no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent, que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans, segons Instrucció de 29 de febrer de 2016, de la Direcció General de la Funció pública i Qualitat dels Servicis, per la qual s'establixen criteris de gestió en relació a l'acreditació de la certificació negativa de les dades inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Publicat en "Butlletí Oficial d'Aragó", número 46, de 8 de març de 2016.
  g) No tindre la condició de personal estatutari fix, ja siga en actiu o en excedència, de la mateixa categoria i especialitat convocada, en el Sistema Nacional de Salut.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els interessats a participar en esta convocatòria, hauran de formular sol·licitud, dirigida a la Gerència de Sector de Barbastre, en el model que s'adjunta com annex I. Junt amb l'esmentada sol·licitud, presentaran necessàriament els documents següents:

  a) Còpia de DNI, NIE, passaport o document acreditatiu d'identitat.
  b) Còpia del títol oficial exigit.
  c) Breu curriculum vitae on figuren les dades personals, formació acadèmica, experiència professional, així com activitats formatives, docents i d'investigació.
  d) El formulari d'autobaremació que s'acompanya com annex II.
  e) Còpia dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguen, els quals seran valorats de conformitat amb el barem que s'adjunta com a annex III, i que hauran de posseir-se en la data de publicació d'esta convocatòria, sense que puguen computar-se els adquirits amb posterioritat. L'experiència professional es justificarà per mitjà d'un certificat de servicis prestats.


 • Lloc de presentació

  En l'Oficina de Registre de l'Hospitall de Barbastro (ctra. Nacional 240, s/n, 22300 Barbastro, Huesca), a través de les unitats de registre de documents del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar