Detall

Monitors/ores esportius (especialitats: psicomotricitat, bàsquet, judo, natació, activitats físiques diverses per a adults, tenis)


 • Descripció

  Monitors/ores esportius (especialitats: psicomotricitat, bàsquet, judo, natació, activitats físiques diverses per a adults, tenis)


 • Organisme

  Massanassa
  Plaça de les Escoles Velles, 1
  Tel:961255500
  Fax:961251754


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restant estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals s'aplique la lliure circulació de treballadors/ores, dins del que establix la Llei 17/1993, de 23 de desembre, d'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social.
  Així mateix, podran accedir als llocs de naturalesa laboral, les persones estrangeres que es troben en situació de legalitat a Espanya i que siguen titulars de la documentació que els habilite per a residir i accedir sense limitacions al mercat laboral, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, i posterior modificació per Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre.
  2. Tindre complits setze anys i no excedir, de l'edat màxima de jubilació forçosa, i si és el cas, no excedir l'edat màxima establida per a l'accés al corresponent lloc de treball de conformitat amb la normativa específica que se li aplique.
  3. No patir malaltia o defecte físic que l'incapacite per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc a què s'opta.
  4. No trobar-se inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  5. No haver sigut separat/ada per mitjà d'un expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública. Així mateix, no trobar-se en cap causa d'incompatibilitat que arrepleguen les lleis.
  6. Estar en possessió del títol de Graduat Escolar equivalent que s'aportarà en el moment de la sol·licitud.
  Els aspirants corresponents a les categories de monitor de judo, monitor de tenis, monitor de bàsquet o monitors de natació hauran d'estar en possessió de la titulació expedida per les respectives federacions o els seus equivalents que habiliten per a la impartició d'estes ensenyances esportives.
  7. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques corresponents a la plaça a cobrir.


 • Places

  Descripció de les places

  Contractació laboral temporal.


 • Documentació / Informació

  Els interessats/ades a inscriure's en la borsa de treball hauran de sol·licitar-ho per mitjà de sol·licitud segons model oficial que figura com a annex I a les presents bases.

  Junt amb la instància, els interessats/ades hauran d'aportar els documents següents:
  - Fotocòpia del DNI, i per al cas d'estrangers, document NIE o passaport i documentació que acredite el permís de residència i de possibilitat d'accés al mercat laboral.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa de la titulació que habilita per a l'exercici del lloc de treball a què desitgen inscriure's.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que l'interessat/ada fan valdre, de conformitat amb el barem corresponent. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en eixe moment.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General de l'Ajuntament, situat en la Plaça dels Escoles Velles núm. 1, CP 46470
  - En qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://es.massanassa.es/ver/198/Trabaja-en-el-Ayuntamiento.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar