Detall

Agents de Policia Local


 • Descripció

  Agents de Policia Local


 • Organisme

  Almenara
  Casablanca, 56
  Tel:962624801
  Fax:962623165


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B, BTP i A2, (o A segons la legislació anterior)
  - Tindre una estatura mínima d'1'65 metres els hòmens i 1'60 metres les dones.


 • Requisits generals

  Las Tasas se deberán abonar en la cuenta bancaria de BBVA ES21 0182 6230 9400 1711 7509


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  Les taxes s'hauran d'abonar en el compte bancari de BBVA ES21 0182 6230 9400 1711 7509


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la present convocatòria és la provisió de places per mitjà de nomenaments interins, per a cobrir tant les necessitats temporals que puguen sorgir al llarg de l'any o bé reforços en èpoques determinades com ara és el cas de la temporada estival.

  Esta borsa de treball per a nomenaments interins substituirà les borses actualment vigents.


 • Documentació / Informació

  Els interessats en estes proves selectives hauran d'omplir el model d'instància annexa a les presents bases. La sol·licitud serà dirigida a l'alcalde/essa d'este ajuntament.

  La sol·licitud haurà d'acompanyar-se amb:
  - Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  - Els documents acreditatius del compliment dels requisits per a participar-hi, per mitjà de documents originals o còpies compulsades i en concret els següents:
  a) Titulació acadèmica.
  b) Documentació acreditativa d'estar en possessió dels permisos de conducció que s'exigixen.
  c) Certificat mèdic oficial en què es fa constar expressament que no es troba impedit o incapacitat per al seu accés a la funció pública, que s'està en condicions per a concórrer a les proves físiques exigides d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques fixades en l'annex II i que es té una estatura mínima de 1,65 m per als hòmens i 1,60 m per a les dones. Este certificat no podrà tindre una antiguitat superior a sis mesos.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Corporació o en les altres formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almenara.es/?project_category=empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar