Detall

Facultatiu especialista d'àrea de Nefrologia


 • Descripció

  Facultatiu especialista d'àrea de Nefrologia


 • Organisme

  Servicio de Salud de las Illes Balears
  Reina Esclaramunda, 9
  07003 Palma
  Tel:971 175 600


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tindre el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tindre reconegut este dret per mitjà d'una norma legal. Poden participar igualment siga quina siga la seua nacionalitat el cònjuge dels ciutadans espanyols i dels altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, tinguen menys de 21 anys o bé siguen majors i dependents.
  b) Tindre la titulació exigida per a la plaça convocada o estar en condicions d'obtindre-la dins del termini per a presentar sol·licituds.
  c) Tindre la capacitat funcional necessària per a exercir les funcions que es deriven del nomenament.
  d) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. Si s'ha complit l'edat de jubilació, la persona candidata serà exclosa de les llistes.
  e) No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial, per a accedir al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral on haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d'un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedisca accedir a l'ocupació pública en el seu estat i en els mateixos termes.
  f) Presentar la sol·licitud en la manera i el termini establits en la convocatòria de la categoria a què s'opte.
  g) Satisfer la taxa per inscriure's en les proves selectives per a accedir a la categoria de personal estatutari al servici de la sanitat pública autonòmica.
  h) No incórrer en el moment del nomenament en cap causa d'incompatibilitat, segons el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques.
  i) No estar afectat per una resolució que implique que se l'excloga de la borsa.


 • Taxa ordinària

  11,29 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa pot fer-se de dos formes:

  * Telemàtic: en el web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es).

  * Presencial: Directament en una entitat bancària col·laboradora, el codi que ha de consignar-se en el model de document tributari 046 és "BOGN" i en el resguard ha de figurar el segell de l'entitat bancària que justifique l'abonament.


 • Exempció / Reducció taxes

  No han d'abonar la taxa les persones amb alguna discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació


  Els aspirants podran descarregar la sol·licitud, el model d'autobarem i les instruccions per a omplir-los en format PDF des del webhttp://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/recursos-humans/convocatories-especifiques.

  A fi d'agilitzar i facilitar el procediment de selecció, quan la sol·licitud s'haja presentat en registres aliens al Servici de Salut es recomana a les persones aspirants que n'informen la Unitat de Selecció enviant un fax al 971487011, o un correu electrònic a la direcció hgmo.rrhh@hgmo.es, en el qual han de constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.


 • Lloc de presentació

  En el Registre del Servici de Salut de les Illes Balears (ubicat en el carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma) o en els registres de les gerències territorials del Servici de Salut o bé per qualsevol de les vies que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/recursos-humans/convocatories-especifiques


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar