Detall

Microbiòlegs


 • Descripció

  Microbiòlegs


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
  Av. Doctor Clará, 19
  12002 – Castelló
  Tel. 964 35 97 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  Els establits en les bases generals de borses (BOP de Castelló núm. 16 de 7/2/2006), amb les matisacions incloses en la present convocatòria, referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  REQUISIT D'EDAT: Tindre 16 anys complits i no excedir l'edat màxima de jubilació prevista en les normes reguladores del Règim General de la Seguretat Social per a l'accés a la pensió de jubilació en la seua modalitat contributiva, sense coeficient reductor per raó d'edat.
  TITULACIÓ EXIGIBLE: Llicenciat en Medicina i Cirurgia General, Llicenciat en Farmàcia, Llicenciat en Químiques o Llicenciat en Biologia, amb títol d'especialista en microbiologia.

  Els requisits de nacionalitat, edat, titulació i especialitat, aptitud funcional i disciplinària per a participar en el procés selectiu hauran de ser efectius en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, i mantindre's durant tot el procés selectiu.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.


 • Documentació / Informació

  - Instància de participació.
  - Junt amb la mateixa instància es presentarà el full d'autobaremació i fotocòpia dels requisits (DNI, títol i especialitat) i dels mèrits al·legats per a la seua baremació per la Comissió.


 • Lloc de presentació

  Preferentment, atesa la urgència del procés, en el Registre General del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, o alternativament, en la forma que determina l'articule 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte les modificacions introduïdes per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

  En el cas de la seua presentació en les oficines de Correus, les instàncies es presentaran en sobre obert, a fi que per l'empleat que admeta l'enviament estampe el segell de dates en el document, de manera que apareguen, amb claredat, el nom de l'oficina i la data de presentació. Ha d'aparéixer el segell de certificat en el sobre exterior i en la mateixa sol·licitud/ instància de participació en el procés selectiu. Els terminis de presentació en a l'oficina de Correus són els mateixos que els de la convocatòria.

  En el supòsit de presentació de les instàncies en una administració distinta o en les oficines de Correus, en els termes establits en l'article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, haurà de remetre, a més, còpia de la sol·licitud i titulació (exclusivament de la sol·licitud i titulació, no dels mèrits), per fax al Servici de Recursos Humans del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, al número 964 354378, dins del termini improrrogable de dos dies naturals següents a aquell en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Tot això en previsió de la constatada demora en la remissió a este Consorci, d'instàncies presentades en Correus i altres administracions publiques, de tal manera que, i atés el caràcter urgent de la configuració dels processos de Borsa de Treball, tots els aspirants puguen figurar en la llista d'admesos, en cas ser procedent.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://hospitalprovincial.es/RRHH/bolsas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar