Detall

Escala tècnica (referencia A01/16). Sector laboratoris d'instrumentació científica, en Anàlisi Tèrmica dels Servicis Tècnics d'Investigació.


 • Descripció

  Escala tècnica (referencia A01/16). Sector laboratoris d'instrumentació científica, en Anàlisi Tèrmica dels Servicis Tècnics d'Investigació.


 • Organisme


  Universitat d'Alacant
  Carretera Sant Vicent del Raspeig s.n.
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel. 96 590 3400
  Fax 96 590 3464
  Webhttp://www.ua.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 54 de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. També podran participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents.
  b) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o equivalent.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
  d) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  e) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a les quals es pretén accedir. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa o sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Tots els requisits hauran de complir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre fins al moment de la presa de possessió com personal funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  24,76 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen, s'ingressaran en el compte corrent 0001027704, dígit de control 41, del Banc Sabadell CAM (Entitat 0081), oficina 3191, del Campus de Sant Vicent. Es podrà realitzar l'ingrés a través d'altres oficines bancàries.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exempts del pagament de la taxa establida:
  - Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a disfrutar d'esta exempció s'haurà d'adjuntar la certificació de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitació igual o superior al 33 %.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Per al gaudi de l'exempció serà requisit que no hagen rebutjat, en el termini referit, oferta d'ocupació adequat ni s'hagueren negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, se sol·licitarà en la corresponent oficina del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Quant a l'acreditació de les rendes, s'acreditarà amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en què s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Ambdós documents hauran d'adjuntar-se inexcusablement a la sol·licitud de participació en estes proves selectives
  - Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial i disfrutaran d'una bonificació del 50 % els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general. Per al gaudi de l'exempció s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite l'esmentada condició.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Accés lliure

  La plaça forma part de l'oferta d'ocupació publicada en el DOCV de data 10 de juny de 2015, que ha sigut informada la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.


 • Documentació / Informació


  Els interessats en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en instància (annex V), disponible en l'adreça de la pàgina web del Servici de Selecció i Formació següent:
  http://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html, i en l'Oficina Principal del Registre General de la Universitat (edifici de Rectorat i Servicis Generals).

  Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de:
  a) Fotocòpia del DNI. Els qui no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar hauran de presentar fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb què tinguen el dit vincle. Així mateix, hauran de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si és el cas, del fet que la o l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen. en el qual cal que conste el nom, cognoms i referència de la convocatòria (A01/16).

  Els aspirants amb minusvalideses que desitgen sol·licitar adaptació de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis hauran d'indicar-ho en la sol·licitud en el requadro número 5. Serà requisit, en este cas, acompanyar a la instància el corresponent certificat acreditatiu del grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent, a fi de fer efectiva, si és procedent, l'esmentada petició.


 • Lloc de presentació

  - En l'oficina principal del Registre General de la Universitat
  - En les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i en la seu d'Alacant.
  - A través dels mitjans establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

  La sol·licitud que es presente en les oficines de Correus haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus puga estampar en ella el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació. Si no es fa d'esta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'esta universitat. En el sobre s'haurà d'indicar la direcció següent: Universitat d'Alacant, Servici de Selecció i Formació, carretera Sant Vicent del Raspeig, s/n, 03690 Sant Vicent del Raspeig.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar