Detall

Professors de música (especialidades de Flauta i de Fagot)


 • Descripció

  Professors de música (especialidades de Flauta i de Fagot)


 • Organisme

  Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia
  Tel:964132740
  Fax:964132716


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  - Trobar-se en possessió de la llicència administrativa en vigor que li permeta el desplaçament en vehicle propi fins al centre on haja d'impartir les classes, així com disposar del vehicle que li permeta el desplaçament i el compliment dels horaris de prestació del servici.
  - No treballar en altres centres o formacions els quals facen incompatible el correcte desenrotllament del treball en l'Escola de la Mancomunitat.


 • Requisits generals

  a) Tindre 18 anys complits i no excedir els seixanta-cinc.
  b) No patir cap malaltia o limitació física o mental incompatible amb les funcions a exercir en el lloc a què s'opta.
  c) Estar en possessió del Títol Professional de Música o titulació equivalent, en l'especialitat requerida.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  - 1 lloc en l'especialitat de flauta
  - 1 lloc en l'especialitat de fagot

  * Llocs de treball de caràcter temporal de duració determinada i dedicació parcial per a obra o servei determinat, consistent en la prestació del servei d'ensenyança, dinamització, i activitats annexes, durant el curs 2016/2017 en l'Escola Comarcal de Música de l'Alt Palància.

  El nombre d'hores a desenrotllar podrà augmentar o reduir-se durant el desenrotllament del curs sense que això supose variació de les condicions del contracte.

  * El contracte s'extingirà, a més de per les causes legalment establides:
  a) Per la finalització del curs en el mes de juny de 2017.
  b) Per la clausura de l'Escola de Música per aplicació de les normes vigents en cada moment, en matèria de règim local.
  c) Per la dissolució de l'Escola de Música per separació de les Societats Musicals adherides o per qualsevol de les causes admeses en Dret.

  El treballador haurà de prestar els seus serveis sense dret a cap compensació econòmica per desplaçaments, en qualsevol dels centres de treball en què s'exerceix l'activitat de l'Escola de Música, sent del seu compte el desplaçament fins el centre en què haja de prestar el servei.

  Els centres en què s'exerceix l'activitat són els següents:
  - Societats Musicals d'Azuébar, Bejís, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Jérica, Soneja i Sot de Ferrer
  - La seu que siga designada designe per les Societats Musicals que s'adherisquen a l'Escola Comarcal de Música de l'Alt Palància.


 • Documentació / Informació

  DOCUMENTACIÓ:
  - Document de sol·licitud (annex I).
  - Fotocòpia compulsada del títol que s'al·lega per a la convocatòria o a falta d'això, certificat del centre expedicionari.
  - Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica personal (expedient acadèmic).
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Aquesta haurà de presentar-se ordenada i detallada en el document de sol·licitud (annex I).
  - Currículum vitae.
  - Programació de l'especialitat en què es presenta de les ensenyances elementals i almenys els dos primers cursos d'ensenyances professionals atenent els objectius i criteris de la legislació vigent que regula les escoles de música i les ensenyances de música.
  - Fotocòpia compulsada del permís de conduir.
  - Presentar una declaració responsable relativa al compliment del requisit de la base 2.e).

  Els documents acreditatius dels requisits d'accés hauran de presentar-se mitjançant original o còpia compulsada.
  Els documents acreditatius dels mèrits podran presentar-se mitjançant còpia simple, devent l'aspirant presentar els documents originals per a la seua compulsa en el cas de resultar seleccionat.


 • Lloc de presentació

  Tota la documentació referida podrà presentar-se en la seu de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Alt Palancia, sítia en el carrer Alt Palancia 4, CP 12480, Soneja (Castelló). L'horari d'atenció al públic és de 8:00 a 15:00. També podrà efectuar-se la presentació en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En este cas, el sol·licitant haurà de remetre, en la mateixa data de la presentació, una còpia escanejada de la sol·licitud per correu electrònic als comptes d'info@altopalancia.es.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar