Detall

Auxiliars del Servici d'Ajuda a Domicili


 • Descripció

  Auxiliars del Servici d'Ajuda a Domicili


 • Organisme

  Mutxamel
  Av. Carlos Soler, 46
  Tel:965953711
  Fax:965955699


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  Disposar de permís per a conduir turismes.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals els siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, en els termes que preveu la llei estatal que regula esta matèria.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servici de qualsevol Administració Pública; ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.


 • Taxa ordinària

  6,01 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es realitzarà de les formes següents:
  1. Directament en l'Ajuntament de Mutxamel, sol·licitant carta de pagament, amb targeta bancària.
  2. Per gir postal.


 • Places

  Descripció de les places

  * Objecte de la convocatòria: Fer front a les necessitats temporals de personal que puguen sorgir per absències, incapacitats temporals o necessitats urgents.

  * Tasques a exercir en el lloc de treball:
  - Promoure els hàbits convivencials.
  - Atendre les necessitats físiques, socials i afectives de la persona beneficiària del Servici d'Ajuda a Domicili.
  - Controlar els hàbits alimentaris i la higiene del personal assistit.
  - Fer la neteja de casa.
  - Contribuir al seguiment dels casos assistencials amb l'Equip Base Municipal.
  - Col·laborar en la identificació de necessitats dels usuaris.
  - Traslladar a l'Equip Base Municipal de les demandes i necessitats dels usuaris.
  - Comunicar a l'Equip Base Municipal qualsevol circumstància que es produïsca en relació amb el Servici d'Ajuda a Domicili.
  - Atendre aquelles altres funcions i tasques que se li encomanen que necessiten els beneficiaris del Servici d'Ajuda a Domicili.

  * Jornada de treball: La prestació de servicis es durà a terme de dilluns a divendres, preferentment en jornada de matí, i si les necessitats de la persona beneficiària ho necessiten, es podrà determinar la prestació del servici en dissabte i en horari de la vesprada. L'horari de treball serà el que es determine des de la direcció del servici.

  * Naturalesa dels contractes: laboral temporal, conforme al text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i normativa que el desplega.

  * Es mantindrà en vigor la present borsa de treball mentres existisquen aspirants en la llista corresponent, o no siga substituïda per una altra de nova, i en este cas la present quedarà anul·lada automàticament.


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen participar en la selecció ho sol·licitaran per mitjà d'una instància dirigida a l'alcalde d'este ajuntament

  La instància s'acompanyarà amb la fotocòpia autentificada del permís de conduir i dels documents acreditatius dels mèrits que hagen de ser valorats en el concurs. No podran ser objecte de valoració els aportats a posteriori.


 • Lloc de presentació

  - En la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I preferentment a:

  - En el Registre General de l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mutxamel.org/pagina.asp?tipo=submenu&submenu=2228&menu=40


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar