Detall

Metge d'urgència hospitalària.


 • Descripció

  Metge d'urgència hospitalària.


 • Organisme


  Govern de la Rioja: Conselleria de Salut
  Villamediana, 17
  26071 Logronyo
  Tel.: 941 291 396
  Fax: 941 291 341
  Web:http://www.larioja.org/estructura_gobierno/index.htm


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola. També podran participar, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, tret d'aquelles ocupacions que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les Administracions Públiques:
  - Les persones nacionals dels Estats membres de la Unió Europea.
  - El cònjuge de les persones espanyoles i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, qualsevol que siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separades de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i que sol·liciten participar en este procés selectiu cal que sàpien que, amb la seua sol·licitud, declaren que complixen tots els requisits establits en estes bases.
  c) Estar en possessió del títol de Metge Especialista o en condicions d'obtindre'l dins del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, els aspirants hauran de presentar la documentació que acredite el seu reconeixement oficial i validesa en tot el territori espanyol.
  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.
  e) No haver sigut separades del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol servici de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitades amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió.
  En el cas de les persones nacionals dels altres estats diferents de l'espanyol, mencionats en l'apartat 2.1.b, no trobar-se inhabilitades per sanció o pena per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o servicis públics en un estat membre, ni haver sigut separades per sanció disciplinària d'alguna de les seues administracions o servicis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
  f) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
  g) No posseir plaça en propietat en la categoria i especialitat convocada (o equivalent) com a personal estatutari fix a la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  h) No estar condemnat, per mitjà d'una sentència ferma, pels delictes tipificats en els articles 178 a 194 i 177 bis del Codi Penal a què es referix l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Personal estatutari temporal.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds de participació en este procés es dirigiran a la directora de Recursos Humans del Servici de Salut de la Rioja, i s'ajustaran al model oficial que figura com annex I a esta resolució.

  El model de sol·licitud serà facilitat en la Direcció de Recursos Humans, sítia en el carrer Bretón de los Herreros, número 33 de Logronyo; en el registre del Servici de Salut de la Rioja, siti en el carrer Piqueras, 98 (Hospital San Pedro) de Logronyo o en qualsevol de les oficines d'atenció al ciutadà del Govern de La Rioja. Igualment la sol·licitud podrà descarregar-se en qualsevol de les adreces d'Internet següents: www.riojasalud.es/rrhh o www.larioja.org/empleo-publico/es.

  Formes de presentació de la sol·licitud:

  - Presencial: arreplegant el model en qualsevol de les oficines mencionades anteriorment, o descarregant-lo des del portal www.riojasalud.es/rrhh o www.larioja.org/empleo-publico/es.
  En el cas que les persones sol·licitants presenten còpies de documents originals, hauran d'acompanyar una declaració responsable acreditativa que les dites còpies són fidel reflex dels originals i ompliran el model que figura com a annex III a esta convocatòria.

  - Telemàtica: per mitjà dels sistemes de firma electrònica reconeguts en el Govern de la Rioja, a través de les adreces següents www.riojasalud.es/rrhh o www.larioja.org/empleo-publico/es.
  En este cas, les persones aspirants garantiran la fidelitat amb els originals de les còpies digitalitzades dels documents que aporten per mitjà de la utilització de firma electrònica.

  Documentació que cal aportar:
  - Els certificats d'experiència professional.
  - Els certificats de notes acadèmiques.
  - La memòria que elaboren comprensiva dels aspectes més significatius dels seus corresponents currículums en relació amb el nomenament oferit.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol de les oficines de registre esmentades en el punt anterior, o en la forma establida en l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com en l'article 6 del Decret 58/2004, de 29 d'octubre, pel qual es regula el Registre en l'àmbit de l'Administració General de la Comunitat Autònoma de la Rioja i els seus Organismes Públics.
  Si se subscriuen en l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.riojasalud.es/rrhh/seleccion-y-provision/procesos-selectivos-para-el-nombramiento-de-personal-estatutario-temporal/-65


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar