Detall

Cos de Gestió Economicofinancera.


 • Descripció

  Cos de Gestió Economicofinancera.


 • Organisme

  Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència
  C/ Santiago Alba, 1
  47008 Valladolid
  Tel:983411100


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: ser espanyol o nacional d'un estat membre de la Unió Europea, o nacional d'algun estat al qual se li aplique la lliure circulació de treballadors, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
  També podrà participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals dels estats esmentats, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del cònjuge menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  - Edat: tindre complits setze anys d'edat i, si és el cas, no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Titulació: estar en possessió del títol de grau, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, diplomat universitari o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite l'homologació del títol. Este requisit no serà exigible als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  - Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies del cos al qual aspira a accedir.
  - Habilitació: no haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se incurs en inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent, ni haver sigut sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  - Altres requisits: no pertànyer al mateix cos a les proves selectives del qual es presenta.


 • Taxa ordinària


  25,65 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa per drets d'examen es podrà abonar de les formes següents:

  a) Telemàticament: omplir el model 046 de pagament telemàtic de la taxa per drets d'examen, al qual s'accedix a través de l'enllaç:http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_.

  Es necessari com a requisit previ per a la inscripció el posseir un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats.

  b) Presencialment: pot realitzar el pagament de dos formes distintes:
  1. Presentant els exemplars del model 046 en qualsevol entitat col·laboradora de les arreplegades en l'adreça d'Internet http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284561102356/_/_/_,
  o
  2. Presentant els exemplars del model 046 en qualsevol oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria i ingressant la taxa en el compte restringit ES39-0182-5579-85-0202358969 «Compte restringit recaptació drets d'examen»; en este cas, haurà d'anotar de forma manual el número de compte en l'esmentat document d'ingrés.

  Les sol·licituds cursades des de l'estranger podran efectuar l'ingrés directament en qualsevol oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o per mitjà de transferència des de qualsevol entitat bancària al compte restringit
  ES39-0182-5579-85-0202358969 «Compte restringit recaptació drets d'examen».


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:

  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

  b) Els membres de les famílies nombroses que tinguen reconeguda tal condició, sempre que la base imposable total de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2014, menys el mínim personal i familiar, del subjecte passiu de la taxa no supere 18.900 euros en tributació individual o 31.500 en tributació conjunta.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  - Torn d'accés lliure: 9 places.
  - Torn de persones amb discapacitat: 1 plaça.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen participar en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud, seguint les instruccions que s'acompanyen com a annex III i la dirigiran a la Secretaria General de la Conselleria d'Economia i Hisenda, carrer José Cantalapiedra, número 2, CP 47014 - Valladolid.

  La presentació de la sol·licitud es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:

  a) Telemàticament, en el Registre Telemàtic de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó. Per a això haurà de seguir els passos següents:
  1. Omplir el model 046 de pagament telemàtic de la taxa al qual s'accedix a través de l'enllaç:
  http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_.
  2. Realitzat el pagament telemàtic de la taxa, haurà d'omplir el formulari «sol·licitud d'admissió a proves selectives» a què s'accedix des de la pàgina web http://www.empleopublico.jcyl.es.

  Si la sol·licitud ha d'anar acompanyada de documentació addicional, esta podrà adjuntar-se escanejada o presentar-se en els llocs previstos en esta convocatòria.
  La presentació telemàtica de la sol·licitud comporta necessàriament el pagament telemàtic de la taxa per drets d'examen, excepte els casos d'exempció.

  b) Presencialment, en suport paper, seguint els passos següents:
  1. Omplir el formulari «sol·licitud d'admissió a proves selectives» a través de l'enllaç http://www.empleopublico.jcyl.es.
  2. Una vegada omplitdes en pantalla totes les dades sol·licitades, en clicar en «ENVIAR» es generarà el document de sol·licitud i el 046 de pagament en finestreta de la taxa per drets d'examen.

  Junt amb la sol·licitud, haurà de presentar:

  - El formulari 046, validat per l'entitat bancària, acreditatiu d'haver abonat la taxa corresponent. Els exempts del pagament de la taxa el presentaran sense validar.
  - La documentació acreditativa de tindre la condició de família nombrosa o de persona amb discapacitat si no pertany a la Comunitat de Castella i Lleó o, pertanyent a esta, no ha autoritzat a la seua consulta.
  - La documentació acreditativa del nivell de renda en els supòsits d'exempció, llevat que s'haja autoritzat la seua consulta per mitjà del model annex VI.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol de les oficines i punts d'informació i atenció al ciutadà de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó que es relacionen en l'annex V, o en qualsevol dels centres oficials a què es referix i en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú:
  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Si es presenta en les oficines de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè puguen ser segellades abans de ser certificades.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/_/1284623738063/Empleo?titulo=clasificador


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.