Detall

Cos superior tècnic d'enginyeria de mines, A1-13, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 20/15.


 • Descripció

  Cos superior tècnic d'enginyeria de mines, A1-13, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 20/15.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Enginyeria de Mines, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seu.

  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  3. Titulació: estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria de Mines, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la corresponent credencial que n'acredite l'homologació.

  4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.

  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut despedit disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  S'ha d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general tindran una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa general» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveu l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això marcaran amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  5. S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació


  Les persones que vulguen prendre part en aquestes proves selectives hauran d'emplenar la sol·licitud d'una de les formes següents:

  Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex IV i que els serà facilitat en les oficines públiques que s'enumeren en l'annex V o en el portal de l'Administració de la Generalitat http:// www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

  -Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: «Cos superior tècnic d'enginyeria de mines, A1-13, Convocatòria 20/15», tramitar amb certificat).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se per alguna de les formes següents:
  1. Sol·licitud presencial:
  - En les oficines públiques que figuren relacionades en l'annex V, una vegada omplida i abonada la taxa.
  - En la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

  2. Sol·licitud telemàtica:
  A través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=63697


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.