Detall

Auxiliar de biblioteca


 • Descripció

  Auxiliar de biblioteca


 • Organisme

  Alcalalí
  Mayor, 10
  Tel:966482024
  Fax:966482001


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de plazo)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  D - Graduat escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o nacionalitat d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals els siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que preveu la llei estatal que regule aquesta matèria, d'acord amb el que disposa l'art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. En aquest cas els/les aspirants hauran d'acreditar el domini parlat i escrit del castellà.
  b) Tindre complits díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió com a mínim del títol de Graduat Escolar o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

  La titulació s'acreditarà per mitjà de l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o homologació.
  d) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari o inhabilitat/ada en els termes establits en l'article 56.1 d. de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, en aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al moment de finalització del procés.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies, es poden descarregar de la pàgina web de l'Ajuntament (www.alcalali.es), i es dirigiran a l'alcaldessa de l'Ajuntament.

  S'adjuntarà a la instància la còpia del DNI; així mateix s'adjuntaran a la sol·licitud, en sobre tancat i firmat en la solapa, les còpies de la documentació acreditativa per a avaluar els mèrits i experiència previstos en la fase de baremació. Prèviament a la contractació del personal seleccionat,aquest haurà d'aportar la documentació original per a la seua comprovació i confrontació, com a condició per a ser contractat.

  La presentació d'instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria constitueix sotmetiment exprés dels aspirants a les presents bases reguladores.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament d'Alcalalí, c/ Major,10 - Alcalalí 03728 (Alacant)


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://va.alcalali.es/ver/565/rectificacio-bases-per-a-la-formacio-de-borsa-de-treball-bibliotecaria.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar