Detall

Notari/ària


 • Descripció

  Notari/ària


 • Organisme


  Ministeri de Justícia
  San Bernardo, 45
  28015 Madrid
  Tel.: 902 007 214
  Web:http://www.mjusticia.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Ser espanyol o ostentar la nacionalitat de qualsevol país membre de la Unió Europea, o estar incurs en les situacions previstes en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  - Ser major d'edat.
  - No trobar-se comprés en cap dels casos que incapaciten o impossibiliten per a l'exercici del càrrec de Notari.
  - Estar en possessió del títol requerit (titulació específica).
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació. Este requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.


 • Taxa ordinària

  29,89 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'efectuarà en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de les que actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de la taxa:

  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, les quals hauran d'acompanyar la sol·licitud amb el certificat acreditatiu de tal condició.
  b) Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al Salari Mínim Interprofessional.
  La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà en les oficines dels servicis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes es realitzarà per mitjà d'una declaració jurada o promesa escrita del sol·licitant. Ambdós documents hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud.
  c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la Família Nombrosa («BOE» de 19 de novembre). d'Acord amb això:
  - Tindran dret a una exempció del 100 per cent de la taxa els membres de les famílies nombroses de categoria especial.
  - Tindran dret a una bonificació del 50 per cent de la taxa els membres de les famílies nombroses de categoria general, resultant l'import de la taxa en este supòsit de 14,95 euros.
  La condició de família nombrosa s'acreditarà per mitjà de fotocòpia del corresponent títol actualitzat, que haurà de ser adjuntat a la sol·licitud.
  d) Les víctimes del terrorisme, entenent per tals, les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten per mitjà de sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts, d'acord amb la disposició final quinta de la Llei Orgànica 9/2015, de 28 de juliol que afig una nova lletra a l'apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre.


 • Places

  Nombre de places

  94

  Descripció de les places

  - Accés lliure: 85 places
  - Accés discapacitat: 9 places


 • Documentació / Informació

  1. Els interessats hauran d'ajustar-se al model de sol·licitud 790 que serà facilitat gratuïtament en Internet en el Punt d'Accés General (administracion.gov.es/P/modelo790).
  2. La sol·licitud s'omplirà d'acord amb les instruccions de l'annex I.


 • Lloc de presentació

  La presentació es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:

  1. De manera telemàtic, fent ús del servici per a la Inscripció en Processos Selectius del Punt d'Accés General (administracion.gov.es/P/ips). La presentació per esta via permetrà:
  a) Inscripció en línia del model 790.
  b) Annexar documents a la seua sol·licitud.
  c) Pagament telemàtic de les taxes.
  d) Registre electrònic de la sol·licitud.

  2. De manera presencial, les sol·licituds es dirigiran al director general dels Registres i del Notariat i es presentaran, amb el pagament previ de la corresponent taxa, en el Registre General del Ministeri de Justícia (carrer Bossa, 8. 28071 Madrid), en els Registres Auxiliars del Ministeri de Justícia o en els llocs establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar