Detall

Facultatiu/iva especialista d'àrea (especialitat de Radiodiagnòstic)


 • Descripció

  Facultatiu/iva especialista d'àrea (especialitat de Radiodiagnòstic)


 • Organisme


  Govern de la Rioja: Conselleria de Salut
  Villamediana, 17
  26071 Logronyo
  Tel. 941 291 396
  Fax 941 291 341
  Webhttp://www.larioja.org/estructura_gobierno/index.htm


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.


 • Requisits generals

  a) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

  b) Tindre la nacionalitat espanyola. També podran participar, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquelles ocupacions que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques:
  -Les persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea.

  -El cònjuge de les persones espanyoles i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separades de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que siguen dependents.

  -Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i que sol·liciten participar en aquest procés selectiu han de saber que, amb la seua sol·licitud, declaren que compleixen tots els requisits establits en aquestes bases.

  c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament.

  d) No haver sigut separades del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitades amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent.

  En el cas de les persones nacionals dels altres estats diferents de l'Espanyol, mencionats en l'apartat 2.1.b, no trobar-se inhabilitades, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un Estat membre, ni haver sigut separades per cap sanció disciplinària d'alguna de les seues administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

  e) No posseir plaça en propietat en la categoria i especialitat convocada (o equivalent) com a personal estatutari fix a la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  f) No estar condemnat, mitjançant sentència ferma, pels delictes tipificats en els articles 178 a 194 i 177 bis del Codi Penal a què es refereix l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

  g) En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, les persones aspirants hauran de presentar la documentació que acredite el seu reconeixement oficial i la validesa en tot el territori espanyol.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Accés lliure


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds de participació en aquest procés es dirigiran a la directora de Recursos Humans de la Gerència del Servei Riojano de Salut, i s'ajustarà al model oficial que figura com a annex I a aquesta resolució.

  El model de sol·licitud serà facilitat en la Direcció de Recursos Humans, sítia al c/ Bretón de los Herreros, núm. 33, de Logronyo; en el registre del Servei Riojano de Salut siti al c/ Piqueras, 98 (Hospital San Pedro) de Logronyo o en qualsevol de les oficines d'Atenció al Ciutadà del Govern de La Rioja. Igualment, la sol·licitud podrà descarregar-se en qualsevol de les adreces d'Internet següents: www.riojasalud.es/rrhh o www.larioja.org/empleo-publico/es.

  Les persones sol·licitants adjuntaran a la seua sol·licitud els certificats d'experiència professional, certificats de notes acadèmiques i la memòria que elaboren comprensiva dels aspectes més significatius dels seus currículums corresponents en relació amb el nomenament oferit que pretenguen fer valdre per a la seua valoració conforme al barem d'aquesta convocatòria.

  En el cas que les persones sol·licitants presenten còpies de documents originals, hauran d'acompanyar una declaració responsable acreditativa que les esmentades còpies són fidel reflex dels originals, i omplir el model que figura com a annex III a aquesta convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol de les oficines de registre esmentades en el punt 7.1 de les bases de la convocatòria, o en la forma establida en l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  Si se subscriuen en l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles.

  De la mateixa manera, es podran presentar les sol·licituds de manera telemàtica, mitjançant els sistemes de firma electrònica reconeguts en el Govern de La Rioja, a través de les adreces d'Internet següents: www.riojasalud.es/rrhh o www.larioja.org/empleo-publico/es.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.larioja.org/empleo-publico/es/seris-seleccion-personal-estatutario-temporal


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar