Detall

Professors/ores d'escoles oficials d'idiomes (especialitats: Alemany i Italià).


 • Descripció

  Professors/ores d'escoles oficials d'idiomes (especialitats: Alemany i Italià).


 • Organisme

  Govern dels Illes Balears: Conselleria d'Educació i Universitat
  C/ Alfons el Magnànim, 29 - 07004 Palma
  Tel:971 17 65 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  - Experiència professional mínima de dos anys en l'àmbit de la plaça.


 • Requisits generals

  a) Ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tindre la nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals firmats per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'haja definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
  b) També poden aspirar a participar els cònjuges i els descendents dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, així com els descendents dels cònjuges. En el cas dels descendents, han de ser menors de 21 anys o, si són majors, han de viure sota la dependència dels progenitors.
  c) Igualment, poden aspirar a participar, d'acord amb el Reial Decret 240/2007, les parelles dels espanyols i dels nacionals altres estats membres de la Unió Europea, sempre que mantinguen una unió anàloga a la conjugal que estiga inscrita en un registre públic establit a aquest efecte en un estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguen menors de 21 anys o que siguen majors d'aquesta edat però visquen sota la seua dependència.
  d) Tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
  e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.
  f) No haver estat separat, mitjançant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupacions o càrrecs públics.
  g) En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situació equivalent ni haver sigut sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
  h) Experiència professional no docent mínima de tres anys en l'àmbit de la plaça a la qual s'opta i els especificats en cada una de les especialitats.
  i) Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.


 • Places

  Descripció de les places

  Accés lliure


 • Documentació / Informació


  Les persones aspirants han d'utilitzar el model oficial de sol·licitud que figura com a annex 3. Aquest model de sol·licitud està a disposició de les persones interessades en la pàgina webhttp://dgpdocen.caib.es, en qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Universitat, i en les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca i a Eivissa i Formentera.

  Documentació que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud:
  a) Currículum en què consten l'activitat professional desenvolupada i la documentació que acredite els anys d'experiència laboral, la formació, els coneixements de català, l'experiència prèvia com a professor especialista en la matèria i altres mèrits al·legats, amb l'estructura següent:
  -Dades personals: nom i cognoms, lloc i data de naixement, adreça actual als efectes de rebre notificacions, telèfon i adreça de correu electrònic.
  -Experiència laboral: relació cronològica i descripció dels llocs de treball relacionats amb la plaça a què es vol accedir.
  -Dades acadèmiques i de formació: relació cronològica i descripció dels estudis realitzats i dels cursos o seminaris a què ha assistit o que ha impartit.
  -Coneixements de català: relació cronològica dels certificats obtinguts que acrediten els coneixements de llengua catalana.
  -Experiència com a professor interí en la mateixa especialitat.
  -Experiència com a professor especialista en la matèria: relació cronològica i descripció de l'activitat docent duta a terme.
  -Altres mèrits o activitats d'interés.

  b) Acreditació documental organitzada per apartats, mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades, de les circumstàncies indicades en el currículum, com per exemple la història de vida laboral, certificats d'estudis, certificats oficials de coneixements de llengua catalana i una altra documentació que la persona participant vullga aportar per a justificar els mèrits.

  L'experiència professional es demostrarà mitjançant la presentació conjunta dels dos documents següents:

  -Certificat original de vida laboral expedit per la Seguretat Social o certificat equivalent on conste l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, o si és el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms o qualsevol altre mitjà com a prova admesa en dret.
  -Certificat d'empresa o contractes on conste específicament la duració del contracte, l'activitat concreta i el període de temps durant el qual ha realitzat aquesta activitat. En el cas de treballadors per compte propi, certificat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques o, si hi manca, declaració censal en què es comunique l'inici de l'activitat (Model 036 o 0379). En aquest certificat haurà d'aparéixer l'activitat concreta desenvolupada pel treballador.

  Per a la valoració de l'experiència docent s'aportarà un certificat del centre en què s'especifiquen el nombre d'hores lectives setmanals de docència en l'especialitat.

  c) Una fotocòpia del DNI, el passaport, el NIE o la targeta de residència en vigor de la persona sol·licitant.


 • Lloc de presentació

  a) En els registres de la Conselleria d'Educació i Universitat o en les delegacions territorials de la Conselleria de Menorca o d'Eivissa i Formentera.
  b) En els llocs que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2698991&coduo=38&lang=es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar