Detall

Enginyers/eres de forests


 • Descripció

  Enginyers/eres de forests


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament d'Hisenda i Administració Pública
  Edifici Pignatelli. Pg. María Agustín, 36
  50071 - Saragossa
  Tel:976 714 000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea; o ser, siga quina siga la seua nacionalitat, cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents; o ser persona inclosa en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques del cos al qual s'aspira.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés a cossos o escales de funcionaris.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) Posseir la titulació exigida. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'estar-se en possessió de la corresponent convalidació o credencial que acredite la seua homologació.
  f) Haver abonat la taxa.


 • Taxa ordinària

  39,43 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa podrà ser realitzat per algun dels mitjans següents:

  -En efectiu, en la Caixa de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma d'Aragó a Saragossa o en la Caixa de les subdireccions provincials d'Hisenda i Administració Pública d'Osca, Terol i Saragossa.

  -Ingrés en els comptes de les entitats de crèdit col·laboradores en la gestió recaptatòria del Govern d'Aragó, autoritzades per al cobrament de les taxes.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Accés lliure


 • Documentació / Informació

  No caldrà la presentació de nova sol·licitud per a les persones aspirants que ja van presentar la sol·licitud en el termini previst en la Resolució de 30 d'octubre de 2015, citada en la base 1.2.

  Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, segons el model aprovat per l'Ordre de 19 d'agost de 2003 (Boletín Oficial de Aragón, número 109, de 8 de setembre de 2003), que serà facilitada a través d'internet, i omplir el model 524 que apareix en la pàgina web oficial del Govern d'Aragó en l'adreça www.aragon.es/Temas/Empleo.

  Les persones aspirants amb discapacitat podran fer-ho constar en l'espai corresponent de la sol·licitud, i indicar, si és el cas, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis en què aquesta adaptació siga necessària, sempre que no quede desvirtuat el contingut de les proves, ni implique cap reducció ni menyscabament del nivell de suficiència exigible.


 • Lloc de presentació


  a) Via telemàtica:
  En el Registre Telemàtic de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, una vegada omplit el model 524 citat en l'apartat 2, seguint les instruccions que s'indiquen, i caldrà com a requisit previ per a la inscripció la utilització de DNI electrònic o un certificat digital de persona física emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (més informació per a la seua obtenció enhttp://www.cert.fnmt.es/).

  La presentació de sol·licituds per aquesta via comportarà, obligatòriament, el pagament telemàtic de la taxa de drets d'examen a què es refereix l'apartat 6. La documentació acreditativa de l'exempció de pagament s'adjuntarà telemàticament com a document pdf.

  En els casos en què les sol·licituds omplides per via telemàtica hagen d'anar acompanyades per una altra documentació addicional, aquesta haurà de presentar-se en suport paper, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'apartat següent.

  b) Via presencial:
  En els registres generals del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, es farà en sobre obert perquè aquella siga datada i segellada per l'empleat de Correus abans de ser certificada.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://serviciosciudadano.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=EMPA&DOCS=1-50&SEC=EMPLEO_PORTAL&SORT=-FBOL&SEPARADOR=&@PLAP-GE=lafechaxx&OP1=Y&CLAV-C=%28AR+o+DG%29


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar